கணக்கியல் பத்திரிகை பதிவை எழுதுவது எப்படி

ஒரு பத்திரிகை நுழைவு என்பது ஒரு வணிகத்தின் கணக்கியல் பதிவுகளில் கணக்கியல் பரிவர்த்தனையை உள்ளிட பயன்படும் ஒரு முறையாகும். ஒவ்வொரு பத்திரிகை உள்ளீடும் குறைந்தது இரண்டு சமமான மற்றும் ஈடுசெய்யும் உள்ளீடுகளை உருவாக்க வேண்டும். ஏனென்றால், ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையும் கணக்கியல் பதிவுகளில் குறைந்தது இரண்டு இடங்களில் மாற்றத்தை உள்ளடக்கியது, மேலும் மொத்த பற்றுகள் மற்றும் வரவுகளின் மொத்தம் சமப்படுத்தப்பட வேண்டும். உதாரணத்திற்கு:

  • நீங்கள் ஒரு சப்ளையர் விலைப்பட்டியலைப் பதிவுசெய்யும்போது, ​​அது செலவுக் கணக்கு மற்றும் செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் (பொறுப்பு) கணக்கு இரண்டையும் அதிகரிக்கிறது

  • நீங்கள் ஒரு வாடிக்கையாளர் விலைப்பட்டியலைப் பதிவுசெய்யும்போது, ​​அது வருவாய் மற்றும் பெறத்தக்க கணக்குகள் (சொத்து) கணக்கு இரண்டையும் அதிகரிக்கிறது

  • நீங்கள் ஒரு நிலையான சொத்தை வாங்கும்போது, ​​அது நிலையான சொத்து கணக்கை அதிகரிக்கிறது மற்றும் பணக் கணக்கைக் குறைக்கிறது

  • நீங்கள் ஊழியர்களுக்கு பணம் செலுத்தும்போது, ​​அது ஊதிய செலவை அதிகரிக்கிறது மற்றும் பணக் கணக்கைக் குறைக்கிறது

ஒரு பத்திரிகை பதிவின் வடிவம் முதல் நெடுவரிசையில் நுழைவு செய்யப்படும் கணக்கு பெயர் / எண்ணைக் கொண்டிருக்க வேண்டும், இரண்டாவது நெடுவரிசை உள்ளிடப்பட்ட பற்றுத் தொகை மற்றும் மூன்றாவது நெடுவரிசை உள்ளிடப்பட்ட கடன் தொகையைக் கொண்டிருக்கும். வரவு வைக்கப்பட்டுள்ள கணக்கின் கணக்கு பெயர் / எண் உள்தள்ளப்பட்டுள்ளது. ஒரு தனிப்பட்ட பத்திரிகை நுழைவு அடையாள எண் மற்றும் நுழைவு தேதி மற்றும் ஒரு சுருக்கமான விவரிப்பு விளக்கத்தையும் சேர்க்க இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஏராளமான பத்திரிகை உள்ளீடுகள் இருந்தால், நீங்கள் ஒப்புதல் கையொப்பத் தொகுதியையும், கணக்கியல் மென்பொருளில் பத்திரிகை நுழைவுக்குள் நுழையும் நபருக்கான கையொப்பம் மற்றும் தேதித் தொகுதியையும் சேர்க்க விரும்பலாம். ஒரு அடிப்படை பத்திரிகை பதிவின் வடிவம்: