சந்தை அணுகுமுறை வரையறை

சந்தை அணுகுமுறை என்பது ஒரு சொத்து அல்லது வணிகத்தின் மதிப்பைப் பெற பயன்படுத்தப்படும் மதிப்பீட்டு முறையாகும். இந்த முறையின் கீழ், இதேபோன்ற சொத்துக்கள் சமீபத்தில் விற்கப்பட்ட விலைகள் சொத்து மதிப்பீட்டிற்கான அடிப்படையாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த சமீபத்திய விற்பனையின் அளவு, விற்கப்பட்ட சொத்துக்களின் பண்புகள் மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட பொருளின் பண்புகள் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகளுக்கு சரிசெய்யப்படுகிறது, அளவு, தரம் மற்றும் அளவு ஆகியவற்றில் உள்ள வேறுபாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. இலக்கு ஒப்பீட்டுக்கு பொருந்தாத சிறப்பு சூழ்நிலைகளால் அவை ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்பதால், வெளிப்புற ஒப்பீடுகள் பொதுவாக வெளியேற்றப்படுகின்றன அல்லது பெரிதும் சரிசெய்யப்படுகின்றன.

சந்தை அணுகுமுறை பொதுவாக ரியல் எஸ்டேட் மதிப்பை அடைய பயன்படுத்தப்படுகிறது. பொதுவில் வர்த்தகம் செய்யப்படாத பங்குகள் இல்லாத நெருக்கமான வணிகங்களை மதிப்பிடுவதற்கும் இது பயன்படுத்தப்படலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் ஒரு வாடிக்கையாளருக்குச் சொந்தமான சொத்துக்கு அருகிலேயே ஒப்பிடக்கூடிய ரியல் எஸ்டேட் விற்பனையைப் பற்றிய தகவல்களைச் சேகரிக்க முடியும், மேலும் அந்த விலைகளை நிலப்பரப்பில் உள்ள வேறுபாடுகளுக்கு சரிசெய்து, இலக்கு சொத்துக்கான சந்தை அடிப்படையிலான மதிப்பீட்டை அடைய சதுர காட்சிகளை உருவாக்குங்கள்.

பிற மதிப்பீட்டு முறைகள் ஒரு சொத்தை மீண்டும் உருவாக்குவதற்கான செலவு அல்லது அதன் மூலம் உருவாக்கப்படும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பணப்புழக்கங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

ஒத்த விதிமுறைகள்

சந்தை அணுகுமுறை சந்தை ஒப்பீட்டு அணுகுமுறை மற்றும் சந்தை அடிப்படையிலான அணுகுமுறை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.