மூலதன ரேஷன்

மூலதன ரேஷனிங் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நிதி கிடைக்கும்போது மூலதன திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் முடிவு செயல்முறையாகும். போதுமான நிதி இருக்கும்போது ரேஷனிங் விதிக்கப்படலாம், ஆனால் மற்ற பகுதிகளில் முதலீடுகளை வலியுறுத்துவதற்காக நிர்வாகம் அதை வணிகத்தின் சில பகுதிகளிலிருந்து கட்டுப்படுத்துகிறது. மூலதன ரேஷனில் ஈடுபடுவதற்கு பல வழிகள் உள்ளன, அவற்றில் பின்வருவன அடங்கும்:

  • அதிக வருமானத்தை ஈட்டக்கூடிய பகுதிகளுக்கு நிதியளிப்பதை கட்டுப்படுத்துங்கள்.

  • மூலோபாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளுக்கு சேனல் நிதி.

  • செயல்திறனை மேம்படுத்த இடையூறு நடவடிக்கைகளுக்கு நிதியளிப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

  • குறைந்த வருவாய் திட்டங்களை அகற்ற நிகர தற்போதைய மதிப்பு கணக்கீடுகளுக்கு அதிக மூலதன செலவைப் பயன்படுத்துங்கள்.

ஒரு வணிகத்திற்கு வெளி மூலங்களிலிருந்து நியாயமான விலையில் நிதி பெற முடியாமல் போகும்போது அல்லது முதலீட்டாளர்களுக்கு ஈவுத்தொகை செலுத்துதல் போன்ற பிற நோக்கங்களுக்காக கிடைக்கக்கூடிய நிதியை ஒதுக்க நிர்வாகம் முடிவு செய்யும் போது மூலதன மதிப்பீட்டை ஏற்படுத்தும் நிதி வரம்பு இருக்கலாம்.