கால்நடை வரையறை

கால்நடைகள், பன்றிகள், குதிரைகள், கோழி, செம்மறி மற்றும் சிறிய விலங்குகள் ஒரு விவசாய உற்பத்தியாளரால் வளர்க்கப்பட்டு வளர்க்கப்படுகின்றன. ஒரு பண்ணை கால்நடைகளை விற்பனைக்கு வளர்க்கலாம். விலங்குகள் கிடைக்கும்போது மற்றும் விற்பனைக்கு வைக்கப்படும்போது, ​​பண்ணை கணக்காளர் கால்நடைகளை அவற்றின் விற்பனை விலையில் மதிப்பிட முடியும், அகற்றுவதற்கான எந்தவொரு மதிப்பிடப்பட்ட செலவும் குறைவாக இருக்கும். பின்வரும் நிபந்தனைகள் அனைத்தும் இருந்தால் மட்டுமே இந்த நிகர உணரக்கூடிய மதிப்பு விருப்பம் கிடைக்கும்:

  • விலங்குகளுக்கான நம்பகமான மற்றும் உணரக்கூடிய சந்தை விலைகள் உள்ளன, அவை உடனடியாக தீர்மானிக்கப்படுகின்றன

  • அகற்றும் செலவுகள் அற்பமானவை மற்றும் கணிக்கக்கூடியவை

  • விலங்குகள் உடனடியாக பிரசவத்திற்கு கிடைக்கின்றன

கால்நடைகளுக்கு சந்தை மதிப்பு உள்ளது, இது சரக்குகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் வருமான அறிக்கையில் வருவாயின் மாற்றமாகவும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அறிக்கையிடல் காலத்தின் முடிவில், வளர்க்கப்பட்ட கால்நடைகளின் அளவு நிர்ணயிக்கப்பட்டு, காலத்தின் இறுதியில் சந்தை விலையின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்படுகிறது. இந்த முடிவு மதிப்பீடு பின்னர் அறிக்கைக் காலத்தின் தொடக்கத்திலிருந்து தொடர்புடைய சரக்குக் கணக்கில் ஏற்கனவே உள்ள மதிப்பீட்டோடு ஒப்பிடப்படுகிறது; வேறுபாடு வருவாய் கணக்கில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.