கருத்தில் வரையறை

கருத்தில் கொள்வது என்பது மதிப்புமிக்க ஒன்றை மாற்றுவதற்கு ஈடாக ஒரு தரப்பினரால் மற்றொரு தரப்பினருக்கு செலுத்தப்படும் கட்டணம். ஒரு பரிவர்த்தனைக்குள் நுழையும் இரு தரப்பினருக்கும் இது மதிப்பு இருக்க வேண்டும். கருத்தில் பல எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு:

  • செலுத்தப்படாத சேவைகளை வழங்குவதற்கு ஈடாக ஒரு வணிகத்தில் பங்குகள் வழங்கப்படுகின்றன.

  • சட்ட சேவைகளுக்கு ஈடாக ஒரு வாகனத்திற்கு தலைப்பு வழங்குதல்.

  • ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு முதலில் மறுக்கும் உரிமைக்கு ஈடாக பணத்தை செலுத்துதல்.

  • அசல் திருப்பிச் செலுத்தும் வாக்குறுதியுடன் ஈடாக கடனை வழங்குதல், மேலும் வட்டி.

மதிப்புமிக்க கருத்தாய்வு ஒரு ஒப்பந்தத்தின் பகுதியாக இல்லாவிட்டால், ஒப்பந்தம் செல்லாது என்று அறிவிக்க முடியும்.