சோதனை சமநிலையை எவ்வாறு தயாரிப்பது

நிதிநிலை அறிக்கைகளை உருவாக்கும் செயல்பாட்டின் முதல் படி சோதனை சமநிலையைத் தயாரிப்பதாகும். ஒவ்வொரு அறிக்கையிடல் காலத்தின் முடிவிலும் ஒரு சோதனை இருப்பு தயாரிக்கப்படுகிறது. நிதிநிலை அறிக்கைகளில் சேர்ப்பதற்கான கணக்கியல் தகவல்களைத் திரட்டுவதற்காக இது செய்யப்படுகிறது. சோதனை சமநிலையைத் தயாரிக்க, இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:

  1. கணக்கு எண், கணக்கு பெயர், பற்று மொத்தம் மற்றும் கிரெடிட் மொத்தத்திற்கான நெடுவரிசை தலைப்புகளுடன் எட்டு நெடுவரிசை பணித்தாளை உருவாக்கவும். இவை விரிதாளில் ஆரம்ப உள்ளீடுகளை உள்ளடக்குகின்றன. மீதமுள்ள நெடுவரிசை தலைப்புகளை பின்னர் சேர்ப்போம்.

  2. ஒவ்வொரு பொது லெட்ஜர் கணக்கிற்கும், கணக்கு இருப்பை சுருக்கமாகக் கூறுங்கள், இதனால் ஒரு முடிவடையும் கணக்கு இருப்பு ஒரு பற்று அல்லது கடன் ஆகும்.

  3. பொது லெட்ஜரில் முதல் கணக்கிலிருந்து தொடங்கி, சோதனை இருப்பு பணித்தாள் கணக்கு எண் மற்றும் கணக்கு பெயருக்கு மாற்றவும். கணக்கில் முடிவடையும் இருப்பு ஒரு பற்று என்றால், இந்த தொகையை அந்த கணக்கிற்கான பற்று நெடுவரிசையில் உள்ளிடவும். முடிவு நிலுவை ஒரு கடன் என்றால், இந்த தொகையை அந்த கணக்கிற்கான கடன் நெடுவரிசையில் உள்ளிடவும்.

  4. பற்று நெடுவரிசையில் உள்ள தொகையைச் சேர்த்து, கடன் நெடுவரிசையில் உள்ள தொகையைச் சேர்க்கவும். மொத்தம் பொருந்த வேண்டும். இல்லையெனில், ஒரு கணக்கு இருப்பு சோதனை இருப்புக்கு மாற்றப்படவில்லை, அல்லது அது தவறாக முன்னோக்கி கொண்டு செல்லப்பட்டது, அல்லது பொது லெட்ஜர் தவறானது. தொடர்வதற்கு முன் இந்த சிக்கல்களை சரிசெய்யவும்.

  5. பணித்தாளின் ஐந்தாவது மற்றும் ஆறாவது நெடுவரிசைகளில் தலைப்புகளைச் சேர்க்கவும், அவை பற்றுகளை சரிசெய்தல் மற்றும் வரவுகளை சரிசெய்தல். எந்த சரிசெய்தல் உள்ளீடுகளையும் உள்ளிட இந்த நெடுவரிசைகளைப் பயன்படுத்தவும். இந்த மாற்றங்கள் வழக்கமாக சம்பள உள்ளீடுகளுக்கு செலவினங்களை அங்கீகரிப்பதை அல்லது துரிதப்படுத்துவதாகும்.

  6. பணித்தாளின் ஏழாவது மற்றும் எட்டாவது நெடுவரிசைகளுக்கு தலைப்புகளைச் சேர்க்கவும், அவை இறுதி பற்று மொத்தம் மற்றும் இறுதி கடன் தொகைகளுக்கானவை. இந்த நெடுவரிசையில் உள்ளீடுகள் அசல் பற்றுகள் மற்றும் வரவுகள், சரிசெய்தல் உள்ளீடுகளை கூட்டல் அல்லது கழித்தல்.

  7. இறுதி பற்று நெடுவரிசையில் உள்ள தொகைகளைச் சேர்த்து, இறுதி கடன் நெடுவரிசையில் உள்ள தொகையைச் சேர்க்கவும். மொத்தம் பொருந்த வேண்டும். இல்லையெனில், சரிசெய்யப்பட்ட கணக்கு இருப்பு சரியாக முன்னோக்கி கொண்டு செல்லப்படவில்லை. தொடர்வதற்கு முன் இந்த சிக்கல்களை சரிசெய்யவும்.

சோதனை இருப்பு இப்போது நிதிநிலை அறிக்கைகள் தயாரிப்பதில் பயன்படுத்த தயாராக உள்ளது. இந்த சோதனை சமநிலையிலிருந்து பெறப்பட்ட பூர்வாங்க நிதிநிலை அறிக்கைகளுக்கு மேலும் மாற்றங்கள் தேவைப்படும் என்பது சாத்தியம், இந்நிலையில் சரிசெய்தல் நுழைவு நெடுவரிசைகளில் கூடுதல் மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்றன, மேலும் புதிய நிதிநிலை அறிக்கைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

கணினிமயமாக்கப்பட்ட கணக்கியல் அமைப்பில் சோதனை இருப்பு தேவையில்லை, ஏனெனில் மென்பொருள் தானாகவே பொது லெட்ஜரில் உள்ள தகவல்களிலிருந்து நிதி அறிக்கைகளைத் தயாரிக்கிறது; சோதனை சமநிலையைத் தயாரிக்க இடைநிலை படி எதுவும் இல்லை.