அலுவலக உபகரணங்கள்

அலுவலக உபகரணங்கள் என்பது ஒரு நிலையான சொத்து கணக்கு, இதில் அலுவலக உபகரணங்களின் கையகப்படுத்தல் செலவுகள் சேமிக்கப்படும். இந்த கணக்கு நீண்ட கால சொத்துக் கணக்காக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, ஏனெனில் அதில் பதிவுசெய்யப்பட்ட சொத்து செலவுகள் ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அலுவலக உபகரணங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் நகலெடுப்பவர்கள், தொலைநகல் இயந்திரங்கள், கணினிகள் மற்றும் அச்சுப்பொறிகள்.