மாதிரியை நிறுத்து-அல்லது செல்லுங்கள்

நிறுத்து-அல்லது-செல்வ மாதிரி என்பது ஒரு மக்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மாதிரியையும் விரும்பிய முடிவுக்கு பொருந்துமா என்பதைப் பார்ப்பதை மதிப்பீடு செய்வதாகும். முடிவுக்கு போதுமான ஆதரவு கிடைத்தவுடன் தணிக்கையாளர் மாதிரிகளை மதிப்பீடு செய்வதை நிறுத்துகிறார். ஆரம்ப மதிப்பீடு முடிவை ஆதரிக்கவில்லை என்றால், சோதனையை நடத்தும் நபர் மாதிரி அளவை அதிகரிக்கும் மற்றும் தொடர்ந்து சோதனை செய்கிறார், விரும்பிய முடிவை ஆதரிக்கும் விரும்பிய முடிவை அடைய முயற்சிக்கிறார். இது ஒரு திறமையான மாதிரி நுட்பமாக இருக்கலாம், ஏனெனில் இது சோதனையின் அளவைக் குறைக்கிறது.