செயல்திறன் வரையறை

செயல்திறன் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு செயல்முறையின் வழியாக செல்லும் அலகுகளின் எண்ணிக்கை. இந்த பொதுவான வரையறையை பின்வரும் இரண்டு மாறுபாடுகளில் செம்மைப்படுத்தலாம், அவை:

  • செயல்பாட்டு முன்னோக்கு. செயல்திறன் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ஒரு உற்பத்தி செயல்முறையால் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அலகுகளின் எண்ணிக்கை. எடுத்துக்காட்டாக, எட்டு மணி நேர மாற்றத்தின் போது 800 அலகுகளை உற்பத்தி செய்ய முடிந்தால், உற்பத்தி செயல்முறை ஒரு மணி நேரத்திற்கு 100 அலகுகள் உற்பத்தி செய்கிறது.

  • நிதி முன்னோக்கு. செயல்திறன் என்பது ஒரு உற்பத்தி செயல்முறையால் உருவாக்கப்படும் வருவாயாகும், அந்த செயல்முறையால் ஏற்படும் முற்றிலும் மாறுபட்ட செலவுகள் கழித்தல். பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், முற்றிலும் மாறுபட்ட செலவுகள் நேரடி பொருட்கள் மற்றும் விற்பனை கமிஷன்கள் மட்டுமே. சிறிய எண்ணிக்கையிலான மாறி செலவினங்களைக் கொண்டு, செயல்திறன் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும், அந்த சூழ்நிலைகளைத் தவிர, விலைகள் மாறி செலவுகளை விட சற்றே அதிகமாக இருக்கும்.

செயல்பாடுகளுக்கு, உற்பத்தியைக் கட்டுப்படுத்தும் சிக்கல் செயல்பாட்டின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிப்பதன் மூலம் செயல்திறனை அதிகரிக்க முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, கூடுதல் இயந்திரத்தை வாங்கலாம் அல்லது கூடுதல் மாற்றத்திற்கு ஒரு இயந்திரத்தை இயக்க கூடுதல் நேரத்தை அங்கீகரிக்கலாம். சிக்கல் செயல்பாட்டின் உற்பத்தித்திறனில் கவனம் செலுத்துவதே முக்கிய அம்சமாகும். பிற செயல்பாடுகள் மேம்படுத்தப்பட்டால், அமைப்பின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் அதிகரிக்காது, ஏனெனில் சிக்கல் செயல்பாடு மேம்படுத்தப்படவில்லை. இதன் பொருள் என்னவென்றால், உற்பத்திப் பகுதியில் முதலீட்டின் முக்கிய கவனம் மற்ற செயல்பாடுகள் அல்ல, தடங்கலில் இருக்க வேண்டும்.

நிதி பகுப்பாய்விற்கு, உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களின் கலவையை மாற்றுவதன் மூலம் செயல்திறனை அதிகரிக்க முடியும், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வளத்தில் தேவைப்படும் நிமிடத்திற்கு ஒரு நிமிடத்திற்கு அதிக செயல்திறனைக் கொண்ட அந்த தயாரிப்புகளின் முன்னுரிமையை அதிகரிக்கும். ஒரு தயாரிப்பு நிமிடத்திற்கு ஒரு சிறிய அளவிலான செயல்திறனைக் கொண்டிருந்தால், அதற்கு பதிலாக மூன்றாம் தரப்பினருக்கு செயலாக்கத்திற்காக அனுப்பப்படலாம், மாறாக சிக்கல் செயல்பாட்டில் தலையிடுவதில்லை. அவுட்சோர்சிங் மூலம் சில நேர்மறையான செயல்திறனைப் பெறும் வரை, இதன் விளைவாக ஒட்டுமொத்த நிறுவனத்திற்கான செயல்திறனின் ஒட்டுமொத்த நிலை அதிகரிக்கும்.