கணக்கியல் என்றால் என்ன?

கணக்கியல் என்பது ஒரு வணிகத்தின் நிதி பரிவர்த்தனைகளின் முறையான பதிவு ஆகும். பதிவுசெய்தல் செயல்பாட்டில் பதிவுசெய்தல் அமைப்பை அமைத்தல், அந்த அமைப்பினுள் பரிவர்த்தனைகளைக் கண்காணித்தல் மற்றும் அதன் விளைவாக வரும் தகவல்களை நிதி அறிக்கைகளின் தொகுப்பில் திரட்டுதல் ஆகியவை அடங்கும். கணக்கியலின் இந்த மூன்று அம்சங்களும் பின்வருமாறு விரிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன:

  • பதிவு வைத்தல் அமைப்பு. கணக்கியலுக்கான பதிவு வைத்தல் முறைக்கு ஒரு நிலையான கணக்கியல் கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் மற்றும் தரப்படுத்தப்பட்ட படிவங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும். நடைமுறைகள் சொத்துக்கள் நோக்கம் கொண்டவை என்பதை உறுதிப்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளை உள்ளடக்கியிருக்க வேண்டும். பதிவு வைத்தல் அமைப்பு பொதுவாக வணிக ரீதியாக கிடைக்கக்கூடிய, ஆஃப்-தி-ஷெல்ஃப் கணக்கியல் மென்பொருள் தொகுப்பைச் சுற்றி கட்டப்பட்டுள்ளது. மென்பொருளின் அனைத்து அம்சங்களும் முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்படுவதை உறுதிசெய்ய, ஒட்டுமொத்த அமைப்பையும் மென்பொருளைச் சுற்றி வடிவமைக்க வேண்டியிருக்கும்.

  • பரிவர்த்தனை கண்காணிப்பு. ஒவ்வொரு வகை வணிக பரிவர்த்தனை பற்றிய தகவல்களை சேகரிக்க ஒரு தனி நடைமுறை தேவை. எடுத்துக்காட்டாக, வாடிக்கையாளர் ஆர்டர்களைச் செயலாக்குவதற்கும், வாடிக்கையாளர்களை பில் செய்வதற்கும், வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பணத்தை சேகரிப்பதற்கும் தனி அமைப்புகள் தேவை. பரிவர்த்தனை கண்காணிப்பு கணக்காளரின் நேரத்தின் பெரும்பகுதியை ஆக்கிரமிக்கிறது.

  • நிதி அறிக்கை. பல கணக்கியல் கட்டமைப்புகள், குறிப்பாக GAAP மற்றும் IFRS ஆகியவை ஒரு குறிப்பிட்ட முறையை கட்டாயப்படுத்துகின்றன, இதில் வணிக பரிவர்த்தனைகள் கணக்கியல் பதிவுகளில் நடத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் நிதி அறிக்கைகளில் ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டும். இதன் விளைவாக ஒரு வருமான அறிக்கை, இருப்புநிலை, பணப்புழக்கங்களின் அறிக்கை மற்றும் ஒரு அறிக்கையிடல் காலத்தின் முடிவுகள் மற்றும் அந்தக் காலத்தின் முடிவில் அறிக்கையிடல் நிறுவனத்தின் நிதி நிலை ஆகியவற்றை விவரிக்கும் துணை வெளிப்பாடுகள்.

சுருக்கமாக, கணக்கியலின் பொருள் பரந்த அளவிலான செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கியது, ஆனால் ஒரு தரவு சேகரிப்பு முறை, அந்த அமைப்பில் தொடர்ந்து தரவு சேகரிப்பு மற்றும் அந்த அமைப்பிலிருந்து தகவல்களைப் புகாரளித்தல் ஆகியவற்றுடன் ஒருங்கிணைக்க முடியும்.

உள் மற்றும் வெளிப்புற தணிக்கை சேர்க்க கணக்கியலின் பொருள் தவறாக விரிவாக்கப்படலாம். உள்ளக தணிக்கை என்பது அமைப்புகள் நோக்கம் கொண்டவையாக செயல்படுகிறதா என்பதைப் பரிசோதிப்பதை உள்ளடக்குகிறது, எனவே இது கணக்கியலின் பாரம்பரிய வரையறைக்கு வெளியே வருகிறது. வெளிப்புற தணிக்கை என்பது நிதிநிலை அறிக்கைகளில் வழங்கப்பட்ட தகவல்களின் நியாயத்தை தணிக்கையாளர் சான்றளிக்க முடியுமா என்பதைப் பார்க்க கணக்கியல் பதிவுகளை ஆராய்வது; மீண்டும், இந்த பணி கணக்கியலின் பாரம்பரிய வரையறைக்கு வெளியே வருகிறது.