பாய்ச்சிய பங்கு

பாய்ச்சப்பட்ட பங்கு என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகள், அவை அடிப்படை சொத்துக்களின் மதிப்பை விட அதிக விலைக்கு விற்கப்படுகின்றன. வழக்கமாக ஒரு கையாளுதல் திட்டத்தின் மூலம் சொத்துக்கள் அதிகமாக மதிப்பிடப்படும்போது இந்த நிலைமை ஏற்படலாம். பங்குகளை விற்பவர் பின்னர் வருவாயைப் பையில் வைத்து முதலீட்டாளர்களை மதிப்பற்ற பங்குகளுடன் விட்டுவிடுவார்.

இந்த சொல் கால்நடை வளர்ப்பில் இருந்து வருகிறது, அங்கு பண்ணையாளர்கள் கால்நடைகளை அதிக அளவு தண்ணீர் குடிக்கும்படி கட்டாயப்படுத்தினர், பின்னர் அவற்றை உடனடியாக எடை அடிப்படையிலான விலையில் விற்கிறார்கள்.