ஒரு சரக்கு பிழை எத்தனை கணக்கியல் காலங்களை பாதிக்கிறது?

ஒரு சரக்கு பிழை இரண்டு தொடர்ச்சியான கணக்கியல் காலங்களை பாதிக்கிறது, பிழை முதல் காலகட்டத்தில் நிகழ்கிறது மற்றும் இரண்டாவது காலகட்டத்தில் சரி செய்யப்படுகிறது என்று கருதுகிறது. பிழை ஒருபோதும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்றால், ஒரே ஒரு கணக்கியல் காலத்தில் மட்டுமே பாதிப்பு உள்ளது. காரணம், முதல் காலகட்டத்தில் ஒரு பிழை முடிவடையும் சரக்கு எண்ணை மாற்றுகிறது, இது அந்த காலகட்டத்தில் விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலையை கணக்கிட பயன்படுகிறது. பின்னர், முதல் மாதத்திலிருந்து தவறான முடிவு சரக்கு எண் இரண்டாவது மாதத்திற்கான சரக்குகளின் தொடக்க இருப்பு ஆகும்; இரண்டாவது மாதத்தில் சரக்கு பிழை சரி செய்யப்பட்டவுடன், இது அந்த மாதத்திற்கான முடிவான சரக்கு இருப்புநிலையை சரிசெய்கிறது, அதாவது இரண்டாவது மாதத்தில் விற்கப்படும் பொருட்களின் விலை மூலம் பிழை வெளியேறுகிறது. ஆகவே, ஒரு சரக்குப் பிழையின் நிகர தாக்கம் என்பது முதல் காலகட்டத்தில் விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலையை மாற்றியமைப்பதாகும், அதைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது காலகட்டத்தில் விற்கப்படும் பொருட்களின் விலையை சரியாக ஈடுசெய்கிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, ஏபிசி இன்டர்நேஷனல் ஜனவரி மாதத்தில், 000 200,000 சரக்குகளைத் தொடங்கியுள்ளது மற்றும் அந்த மாதத்தில், 000 400,000 சரக்குகளை வாங்குகிறது. கிடங்கு ஊழியர்கள் ஜனவரி மாத இறுதியில் ஒரு சரக்கு எண்ணும் பிழையைச் செய்கிறார்கள், மேலும் பல பொருட்களைக் கணக்கிட மாட்டார்கள், இதன் விளைவாக சரக்கு $ 150,000 முடிவடைகிறது, இது $ 10,000 மிகக் குறைவு. விற்கப்பட்ட பொருட்களின் ஜனவரி செலவு என்று ஏபிசியின் கணக்கியல் ஊழியர்கள் கணக்கிடுகின்றனர்:

, 000 200,000 ஆரம்ப சரக்கு + $ 400,000 கொள்முதல் - $ 150,000 சரக்கு முடிவு

= 50,000 450,000 விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை

முடிவடையும் சரக்கு எண்ணிக்கை துல்லியமாக இருந்திருந்தால், விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை:

, 000 200,000 ஆரம்ப சரக்கு + $ 400,000 கொள்முதல் - $ 160,000 சரக்கு முடிவு

= 40 440,000 விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை

ஆகவே, சரக்குப் பிழை விற்கப்படும் பொருட்களின் விலை $ 10,000 அதிகமாக இருப்பதால், வரிக்கு முன் நிகர வருமானம் $ 10,000 மிகக் குறைவு.

பிப்ரவரியில், தொடக்க சரக்கு இன்னும், 000 150,000 ஆகும், இது ஜனவரி முடிவடையும் சரக்கு. கொள்முதல் மாதத்தில் 50,000 450,000. பிப்ரவரி மாத இறுதியில், கிடங்கு ஊழியர்கள் முந்தைய மாதத்திலிருந்து எண்ணும் பிழையைக் கண்டுபிடித்து சரிசெய்கிறார்கள். பிப்ரவரி முடிவடையும் சரக்கு எண்ணிக்கை, 000 210,000 ஆகும், இது, 000 200,000 ஐ விட, ஊழியர்கள் எண்ணும் பிழையைக் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்றால் இருந்திருக்கும். ஏபிசியின் கணக்கியல் ஊழியர்கள் விற்கப்படும் பொருட்களின் பிப்ரவரி செலவு இருக்க வேண்டும் என்று கணக்கிடுகிறது:

$ 160,000 ஆரம்ப சரக்கு + 50,000 450,000 கொள்முதல் - 10 210,000 சரக்கு முடிவு

=, 000 400,000 விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை

கிடங்கு ஊழியர்கள் எண்ணும் பிழையைக் கண்டுபிடிக்கவில்லை எனில், முடிவடையும் சரக்கு $ 10,000 தொடர்ந்து குறைவாக இருந்திருக்கும், இதன் விளைவாக சரக்கு $ 200,000 ஆகும். விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை அப்போது இருந்திருக்கும்:

$ 160,000 ஆரம்ப சரக்கு + $ 450,000 கொள்முதல் - $ 200,000 சரக்கு முடிவு

= 10 410,000 விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை

இதன் விளைவாக, பிப்ரவரியில் பிழை திருத்தம் விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலையை உருவாக்கியது, இது இயல்பை விட 10,000 டாலர் குறைவாக இருந்தது, இதன் விளைவாக வரிக்கு முன் நிகர வருமானம் $ 10,000 அதிகமாக உள்ளது.

ஒரு சரக்கு பிழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு கணக்கியல் காலங்கள் தொடர்ச்சியான காலங்களாக இருக்க வேண்டியதில்லை என்பதை நினைவில் கொள்க. பல மாதங்களாக பிழை கண்டுபிடிக்கப்படாது என்பது முற்றிலும் சாத்தியம். அப்படியானால், ஒரு சரக்குப் பிழையால் பாதிக்கப்படும் இரண்டாவது கணக்கியல் காலம் அது சரிசெய்யப்பட்ட மாதமாக இருக்கும் - எதிர்காலத்தில் அந்தக் காலம் எவ்வளவுதான்.

செயலில் உள்ள சரக்கு-பயன்பாட்டு சூழலில், தொடர்ச்சியான சிறிய சரக்கு சரிசெய்தல்களைக் காண்பது பொதுவானது, அவை பிற்கால காலங்களில் தொடர்ந்து சரி செய்யப்படுகின்றன. இதன் பொருள் சரக்கு பிழைகள் காரணமாக நிகர வருமானத்தில் நிலையான ஏற்ற இறக்கங்கள் உள்ளன.