முதலீட்டு சொத்து

சர்வதேச நிதி அறிக்கை தரநிலைகளின் கீழ், முதலீட்டுச் சொத்து என்பது ஒரு நிறுவனம் வாடகை வருமானம் மற்றும் / அல்லது மூலதனப் பாராட்டுகளைப் பெற வைத்திருக்கும் சொத்து. இது ஒரு நிறுவனம் வைத்திருக்கும் பிற சொத்துக்களிலிருந்து பெரும்பாலும் சுயாதீனமாக பணப்புழக்கங்களை உருவாக்குகிறது. பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை வழங்க ஒரு நிறுவனம் பயன்படுத்தும் சொத்து அல்ல, நிர்வாக நோக்கங்களுக்காகவும் இது பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. முதலீட்டுச் சொத்தின் எடுத்துக்காட்டுகள் பாராட்டுக்காக வைத்திருக்கும் நிலம் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தற்போதைய அல்லது எதிர்கால குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்ட கட்டிடம். முதலீட்டுச் சொத்தாக இல்லாத சொத்துகளின் எடுத்துக்காட்டுகள், அருகிலுள்ள காலப்பகுதியில் விற்பனைக்கு நோக்கம் கொண்ட சொத்து, மூன்றாம் தரப்பினருக்காக நிர்மாணிக்கப்பட்ட சொத்து, உரிமையாளர் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட சொத்து மற்றும் நிதி குத்தகையின் கீழ் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு குத்தகைக்கு விடப்பட்ட சொத்து.

ஒரு முதலீட்டுச் சொத்தில் வாடகை வருமானம் அல்லது மூலதனப் பாராட்டுகளுக்காக வைத்திருக்கும் ஒரு பகுதியும், மற்ற பகுதிகள் பிற பயன்பாடுகளுக்காக வைத்திருந்தால், அந்த பகுதிகள் தனித்தனியாக விற்கப்படுமானால், அவற்றைத் தனித்தனியாகக் கணக்கிடுங்கள். அவ்வாறு செய்ய முடியாவிட்டால், பிற பயன்பாடுகளுக்காக வைத்திருக்கும் பகுதி மொத்த சொத்து மதிப்பில் ஒரு சிறிய தொகையாக இருந்தால் மட்டுமே சொத்தை ஒரு முதலீடாகக் கணக்கிடுங்கள்.

ஒரு நிறுவனம் ஒரு சொத்தின் குடியிருப்பாளர்களுக்கு சேவைகளை வழங்கினால், அது வழங்கும் சேவைகள் அற்பமானதாக இருந்தால் மட்டுமே அது சொத்தை முதலீட்டுச் சொத்தாகக் கணக்கிட முடியும்.

ஒரு இயக்க குத்தகையின் கீழ் ஒரு குத்தகைதாரர் வைத்திருக்கும் சொத்து முதலீட்டுச் சொத்தின் வரையறையைப் பூர்த்தி செய்தால் அது முதலீட்டுச் சொத்தாக இருக்கலாம் மற்றும் குத்தகைதாரர் அதை நியாயமான மதிப்பு மாதிரியின் கீழ் அங்கீகரிக்கிறார். ஒரு குத்தகைதாரர் அத்தகைய சொத்தை முதலீட்டுச் சொத்து என வகைப்படுத்தினால், அது நியாயமான மதிப்பு மாதிரியைப் பயன்படுத்தி அதன் முதலீட்டுச் சொத்துக்கள் அனைத்தையும் கணக்கிட வேண்டும்.