நிகர தீர்வு

நிகர தீர்வு என்பது வங்கிகளுக்கு இடையேயான ஒரு கட்டண தீர்வு முறையாகும், அங்கு ஏராளமான பரிவர்த்தனைகள் குவிந்து ஒருவருக்கொருவர் ஈடுசெய்யப்படுகின்றன, வங்கிகளுக்கு இடையில் நிகர வேறுபாடு மட்டுமே மாற்றப்படுகிறது. நிகர தீர்வு முறை மூலம் கையாளப்படும் கொடுப்பனவுகள் வழக்கமாக நாள் முடிவடையும் வரை காத்திருக்கின்றன, வங்கிகளுக்கிடையேயான அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் சுருக்கமாகவும், ஒருவருக்கொருவர் ஒரு தீர்வு நிறுவனத்தால் ஈடுசெய்யப்படும் போதும்; தீர்வு நிறுவனம் பின்னர் நிகர பரிமாற்ற தகவல்களை தீர்வு நிறுவனத்திற்கு அனுப்புகிறது, இது வங்கிகளுக்கு இடையில் நிதி பரிமாற்றத்தை செயல்படுத்துகிறது. தீர்வு நிறுவனம் பொதுவாக அதன் தினசரி சுருக்கமாக்கல் செயல்முறையை நிறைவுசெய்து, நிகர பரிமாற்ற தகவல்களை தீர்வு நிறுவனத்தின் வெட்டு நேரத்திற்குப் பிறகு தீர்வு நிறுவனத்திற்கு அனுப்புகிறது. இதன் பொருள் பயனாளிகள் வங்கியின் கணக்கிற்கு நிதி பரிமாற்றம் ஒரு வணிக நாளில் தாமதமாகும். ஒரு சில தீர்வு நிறுவனங்கள் நிகர பரிமாற்ற தகவல்களை தீர்வு நிறுவனங்களுக்கு அவற்றின் வெட்டு நேரங்களுக்கு முன்பு மட்டுமல்லாமல், ஒரு நாளைக்கு பல தடவைகள் தொகுக்கின்றன, இது மொத்த தீர்வு முறைகளைப் போலவே தீர்வு வேகத்தை அனுமதிக்கிறது. நிகர தீர்வு பரிவர்த்தனைகளின் செலவு குறைவாக உள்ளது, எனவே குறைந்த மதிப்பு பரிவர்த்தனைகள் பொதுவாக இந்த அமைப்புகள் மூலம் தீர்க்கப்படுகின்றன.