மேலாண்மை கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு

ஒரு நிர்வாக கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு ஒரு வணிகத்திற்குள் வளங்களைப் பயன்படுத்துவது குறித்த விரிவான மேற்பார்வை பராமரிக்கிறது. பல்வேறு நபர்களுக்கு வள நுகர்வுக்கான பொறுப்பை இந்த அமைப்பு வழங்குகிறது, அதன் செயல்திறன் வளங்களை மிகவும் திறம்பட நிர்வகிக்கும் திறனை அடிப்படையாகக் கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுகிறது. செயல்திறன் நிறுவனத்தின் குறிக்கோள்களுடன் பிணைக்கப்படும்போது கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு சிறப்பாக செயல்படுகிறது. மேலாண்மை கட்டுப்பாட்டு அமைப்பில் பயன்படுத்தப்படும் தகவல்கள் உண்மையான முடிவுகளுடன் ஒப்பிடப்படும் பட்ஜெட் அல்லது பிற திட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, மாறுபாடுகள் அமைப்பு முழுவதும் பொறுப்பு மையங்களுக்கு தெரிவிக்கப்படுகின்றன. இந்த வகை அமைப்பில் பயன்படுத்தக்கூடிய சில நுட்பங்கள்:

  • செயல்பாடு அடிப்படையிலான செலவுக்

  • பட்ஜெட் மற்றும் மூலதன பட்ஜெட்

  • நிரல் மேலாண்மை

  • இடர் மேலாண்மை

  • இலக்கு செலவு

  • மொத்த தர மேலாண்மை