செலுத்த வேண்டிய ஊதிய வரி

செலுத்த வேண்டிய ஊதிய வரி என்பது ஒரு பொறுப்புக் கணக்கு ஆகும், இது ஊழியர் ஊதியத்திலிருந்து கழிக்கப்படும் மொத்த ஊதிய வரிகளையும், ஊதிய வரிகளின் முதலாளியின் பகுதியையும் கொண்டுள்ளது. இந்தக் கணக்கில் உள்ள இருப்பு புதிய கடன்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம் அதிகரிக்கப்படுகிறது, மேலும் பொருந்தக்கூடிய ஆளும் அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்படும் கொடுப்பனவுகளால் குறைக்கப்படுகிறது. எனவே, கணக்கில் அனுமதிக்கப்படாத ஊதிய வரி மட்டுமே உள்ளது.

இந்த கணக்கு தற்போதைய பொறுப்பு என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, ஏனெனில் அதில் உள்ள தொகைகள் ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவாகவே உள்ளன.