குறுகிய கால கடன்

குறுகிய கால கடன் என்பது கடனளிப்பவருக்கு ஒரு வருடத்திற்குள் செலுத்த வேண்டிய கடனின் அளவு. இருப்புநிலைக் குறிப்பில், இந்த தொகை குறுகிய கால பொறுப்பு என வகைப்படுத்தப்படுகிறது. நீண்ட திருப்பிச் செலுத்தும் காலங்களைக் கொண்ட மற்ற அனைத்து கடன்களும் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் நீண்ட கால கடனாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

ஒரு வணிகத்தின் பணப்புழக்கத்தை மதிப்பிடும்போது குறுகிய கால கடன் கணக்கில் உள்ள இருப்பு ஒரு முக்கிய கருத்தாகும். இந்த கடனின் விகிதம் திரவ சொத்துக்களின் அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தால், நிறுவனம் ஒரு பணப்புழக்க நெருக்கடியை எதிர்கொள்கிறது என்று ஒரு ஆய்வாளர் முடிவு செய்யலாம், எனவே அதன் கடன் மதிப்பீட்டைக் குறைக்கும்.