கணக்கியல் முறைகளின் வகைகள்

கணக்கியல் முறை என்றால் என்ன?

ஒரு கணக்கியல் முறை என்பது நிதிநிலை அறிக்கைகளில் வருவாய் மற்றும் செலவுகள் தெரிவிக்கப்படும் விதிகளின் தொகுப்பாகும். கணக்கியல் முறையைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் குறுகிய காலத்தில் வேறுபட்ட இலாபங்கள் அறிவிக்கப்படலாம். நீண்ட காலமாக, கணக்கியல் முறையின் தேர்வு லாபத்தில் குறைந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. கணக்கியல் முறையின் தேர்வுடன் தொடர்புடைய வரி தாக்கங்களும் உள்ளன.

முதன்மை கணக்கியல் முறைகள் கணக்கியலின் திரட்டல் அடிப்படை மற்றும் கணக்கியலின் பண அடிப்படையாகும். சம்பாதிக்கும் அடிப்படையில், வருவாய் சம்பாதிக்கும்போது அங்கீகரிக்கப்படுகிறது, மற்றும் நுகர்வு போது செலவுகள் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன. பொதுவில் வைத்திருக்கும் நிறுவனங்களுக்கும், அதன் நிதி அறிக்கைகளை தணிக்கை செய்ய விரும்பும் எந்தவொரு நிறுவனத்திற்கும் அக்ரூவல் அடிப்படை கணக்கியல் தேவைப்படுகிறது. இது மிகவும் கோட்பாட்டளவில் சரியான கணக்கியல் முறையாகக் கருதப்படுகிறது, ஆனால் கணக்கியல் குறித்த அதிக அறிவும் தேவைப்படுகிறது, எனவே சிறிய நிறுவனங்களால் பயன்படுத்தப்படுவது குறைவு.

மற்ற முக்கிய கணக்கியல் முறை கணக்கியலின் பண அடிப்படையாகும். பண அடிப்படையில், வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பணம் பெறும்போது வருவாய் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது, மேலும் சப்ளையர்களுக்கு பணம் செலுத்தும்போது செலவுகள் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன. இந்த முறை எந்தவொரு காலகட்டத்திலும் அதிக லாபத்தை ஈட்ட வாய்ப்புள்ளது, ஏனெனில் ஒரு பெரிய பணப்புழக்கம் அல்லது வெளிச்செல்லும் இலாபங்களை கூர்மையாக மாற்றக்கூடும்.

கலப்பின கணக்கியல் முறைகளாகக் கருதப்படும் பணம் மற்றும் திரட்டல் முறைகளிலும் வேறுபாடுகள் உள்ளன. சிறப்பு சூழ்நிலைகளில் இவை அனுமதிக்கப்படலாம், ஆனால் பொதுவாக தணிக்கை செய்யக்கூடிய நிதிநிலை அறிக்கைகள் ஏற்படாது.