ஆர்வம்

வட்டி என்பது கடன் வழங்குபவர் ஒரு நிறுவனத்திற்கு கடன் வழங்கிய நிதியின் விலை. இந்த செலவு வழக்கமாக ஆண்டு அடிப்படையில் அதிபரின் சதவீதமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. வட்டி எளிய வட்டி அல்லது கூட்டு வட்டி என கணக்கிடப்படலாம், அங்கு கூட்டு வட்டி முதலீட்டாளருக்கு அதிக வருமானத்தை அளிக்கிறது. பொருந்தக்கூடிய அரசாங்க நிறுவனத்தின் வரிச் சட்டங்களைப் பொறுத்து, வட்டி செலவு என்பது கடன் வாங்குபவருக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.

வட்டி கருத்து ஒரு வணிக நிறுவனத்தில் முதலீட்டாளரின் பங்கு உரிமையையும் குறிக்கலாம்.