விலை செயல்திறன் வரையறை

விலை செயல்திறன் என்பது ஒரு சொத்து விற்கும் விலை ஏற்கனவே அனைத்து பொது வழங்கல் மற்றும் அது தொடர்பான கோரிக்கை தகவல்களை பிரதிபலிக்க வேண்டும். இந்த தகவலின் மாற்றங்கள் சந்தை விலையில் உடனடியாக பிரதிபலிக்கப்படுகின்றன என்று கருத்தின் மாறுபாடு கூறுகிறது, அதே நேரத்தில் மற்றொரு பதிப்பு, விலை ஏற்கனவே பொது மற்றும் தனிப்பட்ட முறையில் கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களை பிரதிபலிக்கிறது என்று கூறுகிறது. ஒரு முதலீட்டாளர் தொடர்ந்து அதிக வருவாயைப் பெறுவது சாத்தியமில்லை என்று கருத்து குறிக்கிறது.

தத்ரூபமாக, வாங்குபவர்களும் விற்பவர்களும் ஒரு சொத்தைப் பற்றிய சரியான தகவல்களிலிருந்து வேறுபட்ட விலைகளுக்கு ஒப்புக் கொள்ளலாம், இது விலை இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது, இது விலை செயல்திறன் ஒரு அபூரணக் கருத்து என்று அறிவுறுத்துகிறது. எனவே, இது போன்ற காரணிகளால் விலை செயல்திறனைத் தவிர்க்கலாம் என்று தெரிகிறது:

  • ஒரு சொத்தை வாங்க அல்லது விற்க ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு கட்சிகளின் ஒப்பீட்டு தேவை. எடுத்துக்காட்டாக, விற்பனையாளர் பணத்திற்காக ஆசைப்படுவார், எனவே சந்தை நியாயமானதைக் காட்டிலும் குறைவான விலையை செலுத்துவார்.

  • சொத்தின் உணரப்பட்ட தரமான நிலை. விற்பனையாளர் பொதுவாக ஒரு சொத்து வாங்குபவரை விட சிறந்த நிலையில் இருப்பதாக நினைக்கிறார், எனவே விற்பனையாளர் வாங்குபவர் செலுத்த தயாராக இருப்பதை விட அதிக விலையை விரும்புகிறார்.

கருத்தின் மீதான இந்த மாறுபாடுகளின் அடிப்படையில், விலை செயல்திறன் என்பது முற்றிலும் யதார்த்தமான கருத்தை விட ஒரு தத்துவார்த்தமாக கருதப்பட வேண்டும்.