வரி நிகர

வரி நிகரமானது ஒரு பரிவர்த்தனை அல்லது பரிவர்த்தனைகளின் குழுவின் ஆரம்ப (அல்லது மொத்த) முடிவுகள், தொடர்புடைய வருமான வரிகளை கழித்தல். இந்த சொல் பொதுவாக ஒரு முழு வணிகத்தின் முடிவுகளுடன் தொடர்புடையது, அதாவது வருமான வரிகளின் விளைவுகள் இலாபங்கள் அல்லது இழப்புகளில் கணக்கிடப்பட்டால் அதன் இலாபங்கள் அல்லது இழப்புகள் "வரி நிகர" என்று விவரிக்கப்படுகின்றன. வருமான வரி ஒரு இலாப அல்லது இழப்பு கணக்கீட்டில் சேர்க்கப்படாவிட்டால், லாபம் அல்லது இழப்பு "வரிக்கு முன்" என்று கூறப்படுகிறது. வருமான வரியின் விளைவுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு பரிவர்த்தனையின் முழுமையான முடிவுகளைப் புகாரளிக்க வரிக் கருத்தாக்கத்தின் நிகர பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

GAAP மற்றும் IFRS கணக்கியல் கட்டமைப்புகள் சில நேரங்களில் சில நடவடிக்கைகளின் முடிவுகள் வரி அறிக்கையின் நிதி அறிக்கைகளில் தெரிவிக்கப்படுவதைக் குறிப்பிடுகின்றன. வருமான அறிக்கையில் செயல்பாடுகளின் முடிவுகளுக்குப் பிறகு இந்த உருப்படிகள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன.

ஒரு நிறுவனத்திற்கு ஒரு பெரிய நிகர இயக்க இழப்பு முன்னதாக இருந்தால், வருமானத்திற்கு எதிராக ஈடுசெய்ய எந்த வரியும் இருக்காது, ஏனெனில் இழப்பைச் சுமக்கும் வரி வரியை ஈடுசெய்கிறது. இந்த வழக்கில், வரி இலாப புள்ளிவிவரத்தின் நிகரமானது வரிக்கு முந்தைய இலாப எண்ணிக்கையைப் போலவே இருக்கும்.

இலாப நோக்கற்றதாக அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் வருமான வரிகளை செலுத்தாது, எனவே அதன் நிதி அறிக்கையில் வரிக் கருத்தின் நிகரத்தைப் பயன்படுத்துவதில்லை.

வரி நிகரத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு, ஏபிசி நிறுவனம் வரிக்கு முந்தைய profit 1,000,000 இலாபத்தை அறிவிக்கும் போது. தொடர்புடைய 50,000 350,000 வருமான வரிகளைக் கழித்த பின்னர், ஏபிசி 650,000 டாலர் வரி வருமானத்தை அறிவிக்கிறது.

ஒரு தனிப்பட்ட நிதி பரிவர்த்தனையின் வருமானத்தை மதிப்பிடும்போது இந்த கருத்தையும் பயன்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தொழிற்சாலை ஒரு லாபத்திற்காக விற்கப்பட்டால், அந்த ஆதாயத்தின் வரி தொகையின் நிகரமானது விற்பனையிலிருந்து கிடைக்கும் உண்மையான வருமானத்தைக் குறிக்கிறது. விற்பனையான பங்குதாரர்களுக்கு இது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும், அவர்கள் எதிர்பார்த்ததை விட மிகக் குறைந்த வரி வருமானத்தை ஈட்டக்கூடும்.