கருவூல பங்கு முறை

பணத்தில் உள்ள விருப்பங்கள் மற்றும் வாரண்டுகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டுமானால் நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் நிகர அதிகரிப்பைக் கணக்கிட கருவூல பங்கு முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த தகவல் ஒரு பங்குக்கு நீர்த்த வருவாயைக் கணக்கிடுவது, பங்குகளின் எண்ணிக்கையை விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் ஒரு பங்குக்கான வருவாயின் அளவைக் குறைத்தல் ஆகியவற்றில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. கருவூல பங்கு முறை பின்வரும் அனுமானங்கள் மற்றும் கணக்கீடுகளைப் பயன்படுத்துகிறது:

  1. அறிக்கையிடல் காலத்தின் தொடக்கத்தில் விருப்பங்களும் உத்தரவாதங்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அறிக்கையிடல் காலகட்டத்தில் அவை உண்மையில் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால், உடற்பயிற்சியின் உண்மையான தேதியைப் பயன்படுத்தவும்.

  2. அனுமானிக்கப்பட்ட விருப்பம் அல்லது உத்தரவாதப் பயிற்சியால் பெறப்பட்ட வருமானம் பொதுவான காலகட்டத்தை சராசரி சந்தை விலையில் அறிக்கையிடல் காலத்தில் வாங்க பயன்படும் என்று கருதப்படுகிறது.

  3. வழங்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும் பங்குகளின் எண்ணிக்கைக்கும் வாங்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும் பங்குகளின் எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள வேறுபாடு பின்னர் ஒரு பங்குக்கு நீர்த்த வருவாயைக் கணக்கிடுவதற்கான வகுக்கலில் சேர்க்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனத்தில் 10,000 பங்குகளுக்கு நிலுவையில் உள்ள விருப்பத்தேர்வுகள் உள்ளன, அவை ஒரு பங்குக்கு $ 5 என்ற அளவில் பயன்படுத்தப்படலாம். அறிக்கையிடல் காலத்திற்கான சராசரி சந்தை விலை $ 12 ஆகும். விருப்பங்களின் செயல்பாட்டிலிருந்து நிறுவனம் $ 50,000 பெறும், இது 10,000 புதிய பங்குகளையும் உருவாக்கும். திறந்த சந்தையில் பங்குகளை $ 12 க்கு வாங்குவதற்கு $ 50,000 வருமானத்தை நிறுவனம் பயன்படுத்தினால், அது 4,166 பங்குகளை வாங்க முடியும், இது 5,834 பங்குகளின் நிகர அதிகரிப்பைக் குறிக்கிறது.

இது பொதுவில் வைத்திருக்கும் நிறுவனத்திற்கு தேவையான கணக்கீடாகும், ஏனெனில் அனைத்து பொது நிறுவனங்களும் வருமான அறிக்கையின் முகத்தில் ஒரு பங்கிற்கு நீர்த்த வருவாயைப் புகாரளிக்க வேண்டும். ஒரு வணிகமானது ஒரு எளிய மூலதன கட்டமைப்பைக் கொண்டிருக்கும்போது ஒரே விதிவிலக்கு, ஒரு பங்கு நபருக்கு நீர்த்த வருவாய் ஒரு பங்குக்கான அதன் அடிப்படை வருவாயைப் போன்றது.