பிரேக் கூட விளக்கப்படம்

ஒரு இடைவெளி கூட விளக்கப்படம் என்பது மொத்த அளவு சமமான விற்பனையை செலவழிக்கும் விற்பனை அளவு அளவைக் காட்டும் ஒரு விளக்கப்படமாகும். இந்த கட்டத்திற்கு கீழே இழப்புகள் ஏற்படும், மேலும் இந்த இடத்திற்கு மேலே லாபம் ஈட்டப்படும். விளக்கப்படம் செங்குத்து அச்சில் வருவாய், நிலையான செலவுகள் மற்றும் மாறி செலவுகள் மற்றும் கிடைமட்ட அச்சில் தொகுதி ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. ஒரு வணிகத்தின் தற்போதைய செலவு கட்டமைப்பைக் கொண்டு லாபம் ஈட்டும் திறனை சித்தரிக்க விளக்கப்படம் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இடைவெளியை அடைய தேவையான யூனிட் தொகுதி விற்பனை அளவை வாசகர் பார்க்க முடியும், பின்னர் இந்த விற்பனை நிலையை அடைய முடியுமா என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும்.