செலுத்த வேண்டிய சம்பளம்

செலுத்த வேண்டிய சம்பளம் என்பது ஒரு பொறுப்புக் கணக்கு ஆகும், இது ஊழியர்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய எந்தவொரு சம்பளத்தின் அளவையும் கொண்டுள்ளது, அவை இன்னும் அவர்களுக்கு செலுத்தப்படவில்லை. கணக்கில் உள்ள இருப்பு இருப்புநிலைத் தேதியின்படி ஒரு வணிகத்தின் சம்பளப் பொறுப்பைக் குறிக்கிறது. இந்த கணக்கு தற்போதைய பொறுப்பு என வகைப்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் இதுபோன்ற கொடுப்பனவுகள் பொதுவாக ஒரு வருடத்திற்குள் செலுத்தப்படும். கணக்கில் இருப்பு ஒரு கிரெடிட் மூலம் அதிகரிக்கிறது மற்றும் டெபிட் மூலம் குறைகிறது. செலுத்த வேண்டிய சம்பளத்தின் அளவு பின்வரும் எந்த சூழ்நிலையிலும் குறிப்பாக பெரியதாக இருக்கும்:

  • செலுத்தப்பட்ட சம்பளத்தின் செலுத்தும் தேதி மற்றும் அறிக்கையிடல் காலத்தின் முடிவுக்கு இடையே ஒரு பெரிய இடைவெளி உள்ளது; அல்லது

  • நிறுவனத்தில் உள்ள எந்தவொரு நபருக்கும் (தலைமை நிர்வாக அதிகாரி போன்றவை) வழங்கப்படும் சம்பளத்தின் அளவு மிகப் பெரியது; அல்லது

  • ஒரு ஆலோசனை நிறுவனம் போன்ற ஒரு தொழில்முறை சேவை வணிகத்தில் அடிக்கடி நிகழும் இந்த நிறுவனம் பெரும்பாலும் சம்பளம் பெறும் பணியாளர்களைக் கொண்டுள்ளது.

  • ஒரு ஊழியர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கலாம், மேலும் அந்த நபரின் பிரித்தெடுக்கும் ஊதியத்தின் அளவு இன்னும் செலுத்தப்படவில்லை.

ஒரு நிறுவனம் அதிக எண்ணிக்கையிலான சம்பளப் பணியாளர்களைப் பணியமர்த்தக்கூடும், ஆனால் அந்த அறிக்கையிடல் காலத்தின் முடிவில் சம்பளம் பொதுவாக செலுத்தப்பட்டால், ஒரு அறிக்கையிடல் காலத்தின் முடிவில் செலுத்த வேண்டிய சம்பளம் இன்னும் இல்லை. ஏனென்றால், ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளத்தை சம்பாதித்த காலத்தின் முடிவில் எந்த நாட்களும் இல்லை, ஆனால் இன்னும் ஊதியம் வழங்கப்படவில்லை.

செலுத்த வேண்டிய சம்பளம் மற்றும் சம்பள செலவினங்களுக்கிடையிலான வேறுபாடு என்னவென்றால், ஒரு அறிக்கையிடல் காலகட்டத்தில் செலுத்தப்படும் சம்பள அடிப்படையிலான இழப்பீட்டின் முழுத் தொகையும் இந்த செலவு உள்ளடக்கியது, அதே நேரத்தில் செலுத்த வேண்டிய சம்பளம் ஒரு அறிக்கையிடல் காலத்தின் முடிவில் இதுவரை செலுத்தப்படாத எந்தவொரு சம்பளத்தையும் மட்டுமே உள்ளடக்கியது. எனவே, செலுத்த வேண்டிய சம்பளத்தின் அளவு பொதுவாக சம்பள செலவினத்தை விட மிகக் குறைவு.