எளிய வட்டி மற்றும் கூட்டு வட்டி இடையே உள்ள வேறுபாடு

கடனளிப்பவர் கடனுக்கு வட்டி வசூலிக்க இரண்டு வழிகள் உள்ளன, அவை எளிய வட்டி மற்றும் கூட்டு வட்டி முறைகள். கடன் பெற்ற தொகையின் ஒரு சதவீதத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே எளிய வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் கூட்டு வட்டி கடன் பெறப்பட்ட தொகை மற்றும் வட்டியின் சதவீதத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. கூட்டு அதிக அதிர்வெண், அதிக வருமானம் கடன் வழங்குபவருக்கு இருக்கும். கணக்கீடு எவ்வாறு பெறப்படுகிறது என்பதற்கான இந்த வேறுபாடுகள் பின்வரும் வேறுபாடுகளுக்கு காரணமாகின்றன:

  • வசூலிக்கப்பட்ட தொகை. எளிய வட்டி பயன்படுத்தப்படும்போது வசூலிக்கப்படும் வட்டி அளவு குறைவாக இருக்கும், ஏனெனில் இந்த கணக்கீட்டில் எந்தவொரு வட்டிக்கும் கட்டணம் வசூலிக்கப்படவில்லை. கூட்டு பயன்படுத்தும்போது வசூலிக்கப்படும் தொகை, கூட்டு கணக்கீடு எவ்வளவு அடிக்கடி நிகழ்கிறது என்பதைப் பொறுத்து மாறுபடும். எடுத்துக்காட்டாக, தினசரி கூட்டும் கடன் அரை வருடாந்திரத்தை மட்டுமே கூட்டும் கடனை விட பெரிய கொடுப்பனவுகளை ஏற்படுத்தும்.

  • செலுத்துதல். எந்தவொரு வட்டி நிலுவையிலும் கட்டணம் ஏதும் இல்லை என்பதால், கடன் வாங்குபவர் ஒரு எளிய வட்டி கடனை அடைப்பது குறைவாகவே இருக்கும்.

  • முதல்வர். எளிமையான வட்டி பயன்படுத்தப்படும்போது கடனின் முதன்மை இருப்பு அப்படியே இருக்கும், கடன் இருப்பு குறிப்பாக செலுத்தப்படாவிட்டால். கூட்டு பயன்படுத்தும்போது முதன்மை இருப்பு அதிகரிக்கிறது, ஏனெனில் கடனுக்கு அதிக வட்டி சேர்க்கப்படுவதால், கடன் செலுத்துதல்களால் செலுத்தப்படாது.

ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவான நீட்டிப்பு குறுகிய கால கடன்களுக்கு எளிய வட்டி பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் கூட்டு வட்டி எப்போதுமே நீண்ட கால கடன்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும்.