மொத்த தொகை கொள்முதல்

ஒரே விலையில் பல சொத்துக்கள் வாங்கப்படும்போது ஒரு மொத்த தொகை கொள்முதல் நிகழ்கிறது. ஒவ்வொரு சொத்தும் கணக்கியல் பதிவுகளில் ஒரு நிலையான சொத்தாக தனித்தனியாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்; அவ்வாறு செய்ய, கொள்முதல் விலை அவற்றின் நியாயமான சந்தை மதிப்புகளின் அடிப்படையில் வாங்கிய பல்வேறு சொத்துக்களில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சொத்து வாங்கும் போது இந்த நிலைமை பொதுவாக எழுகிறது மற்றும் கொள்முதல் விலையில் நிலம் மற்றும் கட்டமைப்புகள் இரண்டும் அடங்கும்.

எடுத்துக்காட்டாக, வாங்குபவர் property 1,000,000 க்கு சொத்து வாங்குகிறார். இந்த சொத்து 250,000 டாலர் சந்தை மதிப்புள்ள நிலமும், சந்தை மதிப்பு $ 800,000 கொண்ட ஒரு கட்டிடமும் அடங்கும். இந்த சொத்துகளுக்கான மொத்த தொகை கொள்முதல் விலையை பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது:

  • நிலம்: (($ 250,000 / ($ 250,000 + $ 800,000)) x $ 1,000,000 = $ 238,095
  • கட்டிடம்: (($ 800,000 / $ 250,000 + $ 800,000) x $ 1,000,000 = $ 761,905