பயன்பாட்டு மாறுபாடு

பயன்பாட்டு மாறுபாடு என்பது ஒரு செயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் எதிர்பார்க்கப்படும் அலகுகளின் எண்ணிக்கைக்கும் உண்மையான எண்ணிற்கும் உள்ள வித்தியாசம். எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான அலகுகள் பயன்படுத்தப்பட்டால், வேறுபாடு சாதகமற்ற மாறுபாடாகக் கருதப்படுகிறது. எதிர்பார்த்ததை விட குறைவான அலகுகள் பயன்படுத்தப்பட்டால், வேறுபாடு சாதகமான மாறுபாடாக கருதப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு விட்ஜெட்டை உருவாக்குவதற்குத் தேவையான நிலையான அவுன்ஸ் டைட்டானியம் பத்து ஆகும். பயன்படுத்தப்படும் உண்மையான எண் பதினொன்று என்றால், ஒரு அவுன்ஸ் எதிர்மறை பயன்பாட்டு மாறுபாடு உள்ளது.

பயன்பாட்டு மாறுபாட்டை அலகுகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் குறிப்பிடலாம். அலகுகளின் நிலையான விலையால் மாறுபாட்டைப் பெருக்குவதன் மூலமும் இது நாணயமாக மீட்டமைக்கப்படலாம். எடுத்துக்காட்டுடன் தொடர, ஒரு அவுன்ஸ் டைட்டானியம் $ 100 செலவாகும் என்றால், ஒரு யூனிட் பயன்பாட்டு மாறுபாட்டின் விலை $ 100 ஆகும். பயன்பாட்டு மாறுபாட்டின் இந்த செலவு வடிவத்தின் கணக்கீடு:

(உண்மையான பயன்பாடு - எதிர்பார்க்கப்படும் பயன்பாடு) ஒரு யூனிட்டுக்கு x நிலையான செலவு

உற்பத்தி செயல்முறையில் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களின் அளவை தீர்மானிக்க பயன்பாட்டு மாறுபாடு கருத்து பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் இது நேரடி பொருள் பயன்பாட்டு மாறுபாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. பயன்படுத்தப்படும் உழைப்பின் அளவிற்கும் இந்த கருத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது; இந்த வழக்கில், இது தொழிலாளர் திறன் மாறுபாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

பயன்பாட்டு மாறுபாடு ஒரு மேலாண்மை கண்ணோட்டத்தில் கணிசமான பயன்பாட்டைக் கொண்டிருக்கக்கூடும், ஏனென்றால் அதிகப்படியான கழிவுகள் இருக்கும் பகுதிகளை இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. இந்த பகுதிகளை பின்னர் விசாரணைக்கு இலக்காகக் கொள்ளலாம், அதைத் தொடர்ந்து ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள்.

பயன்பாட்டு மாறுபாடு கருத்து ஒரு நிலையான செலவு அமைப்பில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது, அங்கு பொறியியல் ஊழியர்கள் தரமான பயன்பாட்டு நிலைகளை உருவாக்குகிறார்கள், அவை பகுப்பாய்வுகளுக்கான அடிப்படையை உருவாக்குகின்றன. நிலையான பயன்பாட்டு அளவு பொருள் பில்களில் (பொருட்களுக்கு) அல்லது தொழிலாளர் வழித்தடங்களில் (உழைப்புக்கு) சேமிக்கப்படுகிறது. தயாரிப்புகள் மற்றும் செயல்முறைகளின் அடுத்தடுத்த பொறியியல் மதிப்புரைகள் மற்றும் ஒரு செயல்முறையிலிருந்து பெறப்பட்ட ஸ்கிராப்பின் எதிர்பார்க்கப்படும் அளவிலான மாற்றங்களின் அடிப்படையில் இந்த தரங்கள் அவ்வப்போது சரிசெய்யப்படலாம். ஒரு தரநிலை தவறாக அமைக்கப்பட்டால், ஒப்பீட்டின் அடிப்படை தவறானது என்பதால், இது அடிப்படையில் அர்த்தமற்ற மாறுபாட்டைத் தூண்டும்.