பங்கு எடுத்துக்கொள்வது

கையிருப்பு என்பது சரக்குகளை எண்ணுவது. இதன் பொருள் கையில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளையும் அடையாளம் கண்டு, அதை எண்ணி, இந்த அளவுகளை உருப்படி மூலம் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது. ஒரு சரிபார்ப்பு படி கூட இருக்கலாம், அங்கு எண்ணிக்கையின் முடிவுகள் ஒரு நிறுவனத்தின் கணினி அமைப்பில் உள்ள சரக்கு அலகு எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. பங்கு எடுப்பது என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட கால சரக்கு முறையின் பொதுவான தேவை, மேலும் இது ஒரு நிறுவனத்தின் வருடாந்திர தணிக்கையின் ஒரு பகுதியாகவும் தேவைப்படலாம். சுருக்கமாக, பங்கு எடுக்கும் முடிவுகள் ஒரு சுருக்க-நிலை ஆவணத்தில் ஒவ்வொரு சரக்குப் பொருளுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியின் படி கையிலிருக்கும் அளவுகளின் பட்டியலைக் கொண்டுள்ளது. அவ்வாறு செய்ய தேவையான நடைமுறை நடவடிக்கைகள்:

  1. எண்ணிக்கையை எவ்வாறு நடத்துவது மற்றும் தொடர்புடைய ஆவணங்களை எவ்வாறு நிரப்புவது என்பது குறித்து எண்ணும் குழுக்களைத் தேர்ந்தெடுத்து பயிற்சி அளிக்கவும்.

  2. ஒரு வெட்டு நேரத்தை நிறுவுங்கள், அதன் பிறகு பெறும் பகுதியில் எந்தவொரு சரக்குகளும் கிடங்கில் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை, மேலும் எந்த பொருட்களும் அனுப்பப்படுவதில்லை. எண்ணும் நாளில் உற்பத்தி, பெறுதல் அல்லது கப்பல் செயல்பாடு எதுவும் இல்லை என்றால் அது உதவியாக இருக்கும்.

  3. ஒவ்வொரு எண்ணிக்கையிலான குழுவிற்கும் கிடங்கில் உள்ள பொறுப்பு பகுதிகளை எண்ணுங்கள்.

  4. ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் எண்ணற்ற குறிச்சொற்களின் முன்கூட்டிய வரிசையை விநியோகிக்கவும், விநியோகிக்கப்பட்ட எண் வரம்புகளில் உள்நுழைக.

  5. ஒவ்வொரு எண்ணிக்கைக் குழுவிலும், ஒரு நபர் சரக்குகளை அடையாளம் கண்டு கணக்கிடுகிறார், மற்றொரு நபர் எண்ணிக்கைக் குறியை நிரப்புகிறார். அசல் குறிச்சொல் சரக்குகளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, மேலும் குழு காப்பு பிரதியை வைத்திருக்கிறது.

  6. ஒவ்வொரு அணியும் எண்ணும் போது, ​​அவை எண்ணிக்கை குறிச்சொற்களை மாற்றுகின்றன. குறிச்சொற்களைக் காண கூடுதல் தேடல் தேவைப்படக்கூடிய குறிச்சொற்களைக் காணவில்லையா என்று எண்ணுக் குறிச்சொல் நிர்வாகி சரிபார்க்கிறார். அவை வழக்கமாக சரக்குகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட குறிச்சொற்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

  7. எண்ணிக்கை குறிச்சொல் எழுத்தர் எண்ணிக்கைக் குறிச்சொற்களை ஒரு விரிதாளில் சுருக்கமாகக் கூறுகிறார், இது ஒவ்வொரு சரக்கு உருப்படிக்கும் சுருக்கமான மொத்தங்களை உருவாக்க பயன்படுகிறது. ஒரு மாற்று தரவுத்தளத்தில் தகவலை உள்ளிடுவது, இது சுருக்கமான மொத்தங்களை ஒருங்கிணைக்கும் சிறந்த வேலையைச் செய்கிறது.

  8. செலவுக் கணக்காளர் அதன் விளைவாக வரும் தகவலை நிறுவனத்தின் நிரந்தர சரக்கு அமைப்பில் பராமரிக்கப்படும் அலகு நிலுவைகளுடன் ஒப்பிடுகிறார் (அதில் ஒன்று இருப்பதாகக் கருதி). தற்போதுள்ள தரவுத்தளத்திலிருந்து பெரிய மாறுபாடுகள் இருந்தால், அசல் எண்ணிக்கையை சரிபார்க்க ஒரு எண்ணிக்கைக் குழு மீண்டும் கிடங்கிற்குச் செல்கிறது.

இது மிகவும் உழைப்பு மிகுந்த செயல்முறையாகும், மேலும் கிடங்கிற்குள் கணிசமான அளவு குறைவான நேரம் தேவைப்படலாம், எனவே நிறுவனங்கள் பொதுவாக பங்குகளை முடிந்தவரை அதிக அளவில் எடுப்பதைத் தவிர்க்க முயற்சி செய்கின்றன.

பங்கு எடுப்பதற்கான ஒரு அடிக்கடி வடிவம் சுழற்சி எண்ணுதல் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒவ்வொரு நாளும் நிறைவடைகிறது. ஒரு நிறுவனம் சுழற்சி எண்ணிக்கையைப் பயன்படுத்தினால், கிடங்கு ஊழியர்கள் கிடங்கின் ஒரு சிறிய பகுதியிலுள்ள சரக்குகளை எண்ணி, கணினி அமைப்பில் உள்ள பதிவுகளுக்கு எதிராக அதன் எண்ணிக்கையுடன் பொருந்துகிறார்கள். பிழைகள் இருந்தால், கிடங்கு ஊழியர்கள் அவற்றை சரிசெய்கிறார்கள், மேலும் பிழைகள் ஏன் நிகழ்ந்தன என்பதற்கான அடிப்படைக் காரணங்களையும் ஆராய்கின்றனர். ஒரு செயலில் சுழற்சி எண்ணும் திட்டம் குறைந்தபட்சம் சரக்கு பதிவுகளின் துல்லியத்தன்மையை மேம்படுத்தும், மேலும் ஒரு மாத இறுதி உடல் சரக்கு எண்ணிக்கையை நடத்துவதும் தேவையற்றதாக இருக்கலாம்.