நிதி பகுப்பாய்வு வகைகள்

நிதி பகுப்பாய்வு என்பது வணிக முடிவுகளுக்கு வருவதற்கு ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி தகவல்களை மதிப்பாய்வு செய்வதாகும். இந்த பகுப்பாய்வு பல வடிவங்களை எடுக்கலாம், ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு பயன்பாட்டிற்கு நோக்கம் கொண்டவை. நிதி பகுப்பாய்வு வகைகள்:

  • கிடைமட்ட பகுப்பாய்வு. இது தொடர்ச்சியான பல அறிக்கையிடல் காலங்களுக்கான ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி முடிவுகளின் பக்கவாட்டு ஒப்பீட்டை உள்ளடக்கியது. நிதி முடிவுகளின் விரிவான ஆய்வுக்கு அடிப்படையாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய தரவுகளில் ஏதேனும் கூர்முனை அல்லது சரிவைக் கண்டறிவதே இதன் நோக்கம்.

  • செங்குத்து பகுப்பாய்வு. இது நிகர விற்பனையின் சதவீதமாக அளவிடப்படும் வருமான அறிக்கையின் பல்வேறு செலவுகளின் விகிதாசார பகுப்பாய்வு ஆகும். அதே பகுப்பாய்வை இருப்புநிலைக்கு பயன்படுத்தலாம். இந்த விகிதங்கள் காலப்போக்கில் சீராக இருக்க வேண்டும்; இல்லையெனில், ஒரு சதவீத மாற்றத்திற்கான காரணங்கள் குறித்து ஒருவர் மேலும் விசாரிக்க முடியும்.

  • குறுகிய கால பகுப்பாய்வு. இது செயல்பாட்டு மூலதனத்தின் விரிவான மதிப்பாய்வு ஆகும், இதில் பெறத்தக்க கணக்குகள், சரக்கு மற்றும் செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளுக்கான வருவாய் விகிதங்களை கணக்கிடுவது. நீண்ட கால சராசரி விற்றுமுதல் வீதத்திலிருந்து ஏதேனும் வேறுபாடுகள் இருந்தால் மேலும் ஆராய வேண்டியது அவசியம், ஏனெனில் பணி மூலதனம் பணத்தின் முக்கிய பயனராகும்.

  • பல நிறுவன ஒப்பீடு. வழக்கமாக ஒரே தொழில்துறையில் உள்ள இரண்டு நிறுவனங்களின் முக்கிய நிதி விகிதங்களின் கணக்கீடு மற்றும் ஒப்பீடு இதில் அடங்கும். இரு நிறுவனங்களின் ஒப்பீட்டு நிதி பலங்களையும் பலவீனங்களையும் அவற்றின் நிதிநிலை அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் தீர்மானிப்பதே இதன் நோக்கம்.

  • தொழில் ஒப்பீடு. இது ஒரு குறிப்பிட்ட வணிகத்தின் முடிவுகளுக்கும் முழுத் தொழில்துறையின் சராசரி முடிவுகளுக்கும் இடையிலான ஒப்பீடு என்பதைத் தவிர, பல நிறுவன ஒப்பீட்டுக்கு ஒத்ததாகும். வியாபாரம் செய்வதற்கான சராசரி முறையுடன் ஒப்பிடுகையில் ஏதேனும் அசாதாரண முடிவுகள் இருக்கிறதா என்று பார்ப்பதே இதன் நோக்கம்.

  • மதிப்பீட்டு பகுப்பாய்வு. ஒரு வணிகத்திற்கான சாத்தியமான மதிப்பீடுகளின் வரம்பைப் பெற பல முறைகளைப் பயன்படுத்துவது இதில் அடங்கும். இந்த முறைகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பணப்புழக்க மதிப்பீடு, ஒப்பிடக்கூடிய நிறுவனங்கள் விற்றுள்ள விலைகளுடன் ஒப்பிடுதல், ஒரு வணிகத்தின் துணை நிறுவனங்களின் மதிப்பீடுகளின் தொகுப்பு மற்றும் அதன் தனிப்பட்ட சொத்து மதிப்புகளின் தொகுப்பு.