மொத்த சொத்துகளை

மொத்த நடப்பு சொத்துக்கள் என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் உள்ள அனைத்து பணம், பெறத்தக்கவைகள், ப்ரீபெய்ட் செலவுகள் மற்றும் சரக்குகளின் மொத்தத் தொகையாகும். ஒரு வருடத்திற்குள் அவை பணமாக மாற்றப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தால் இந்த சொத்துக்கள் தற்போதைய சொத்துகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு வணிகத்தின் கடமைகளுக்கு செலுத்த போதுமான சொத்துக்கள் உள்ளனவா என்பதைப் பார்க்க, தற்போதைய சொத்துக்களின் மொத்த அளவு மொத்த நடப்பு கடன்களுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது.