துணை கடனீட்டு

ஒரு துணை கடனீட்டு என்பது இயல்புநிலை ஏற்பட்டால் அதிக மூத்த கடனை விட குறைவாக வகைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பத்திரமாகும். துணை கடன் பத்திரத்தை வைத்திருப்பவருக்கு எஞ்சிய நிதிகள் கிடைக்குமுன், அதிக மூத்த பத்திரங்களை வைத்திருப்பவர்களுக்கு முதலில் பணம் செலுத்தப்படுகிறது என்பதே இதன் பொருள். பணம் செலுத்தாத அதிக ஆபத்து இருப்பதால், இந்த பாதுகாப்பு ஒப்பீட்டளவில் அதிக வட்டி விகிதத்தை செலுத்துகிறது.

ஒத்த விதிமுறைகள்

ஒரு துணை கடன் பத்திரம் ஜூனியர் பாதுகாப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.