விற்பனை வரி ஒரு செலவு அல்லது பொறுப்பா?

விற்பனை வரி என்பது விற்பனை செய்யும் நேரத்தில் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வாங்குபவர் செலுத்தும் மாநில மற்றும் உள்ளூர் வரி. விற்பனை வரி விகிதத்தால் செலுத்தப்படும் விலையை பெருக்கி இது பெறப்படுகிறது. விற்பனை வரி சம்பந்தப்பட்ட மூன்று வெவ்வேறு காட்சிகள் உள்ளன, மேலும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் கணக்கியல் சிகிச்சை மாறுபடும். அவை:

  • வாடிக்கையாளர்களுக்கு விற்பனை. இந்த பொதுவான சூழ்நிலையில், ஒரு நிறுவனம் தனது தயாரிப்புகளை வாடிக்கையாளர்களுக்கு விற்கிறது, மேலும் உள்ளூர் அரசாங்க அதிகாரத்தின் சார்பாக விற்பனை வரியை வசூலிக்கிறது. சேகரிக்கப்பட்ட விற்பனை வரிகளை அரசாங்கத்திற்கு செலுத்த நிறுவனம் பொறுப்பாகும். இந்த வழக்கில், விற்பனை வரிகளின் ஆரம்ப வசூல் விற்பனை வரி செலுத்த வேண்டிய கணக்கிற்கு கடன் மற்றும் பணக் கணக்கில் பற்று ஆகியவற்றை உருவாக்குகிறது. விற்பனை வரி செலுத்த வேண்டிய போது, ​​நிறுவனம் அரசாங்கத்திற்கு பணத்தை செலுத்துகிறது, இது அதன் விற்பனை வரி பொறுப்பை நீக்குகிறது. இந்த சூழ்நிலையில், விற்பனை வரி ஒரு பொறுப்பு.

  • வாங்கிய பொருட்கள். இரண்டாவது பொதுவான சூழ்நிலையில், ஒரு நிறுவனம் அதன் சப்ளையர்களிடமிருந்து அலுவலக பொருட்கள் போன்ற எந்தவொரு பொருட்களையும் வாங்குகிறது, மேலும் இந்த பொருட்களுக்கு விற்பனை வரி செலுத்துகிறது. இது விற்பனை காலத்தை தற்போதைய காலகட்டத்தில், வாங்கிய பொருட்களின் விலையுடன் செலவாகும்.

  • வாங்கிய சொத்துக்கள். குறைவான பொதுவான சூழ்நிலையில், ஒரு நிறுவனம் ஒரு நிலையான சொத்தை வாங்குகிறது, அதில் விற்பனை வரி அடங்கும். இந்த வழக்கில், விற்பனை வரியை நிலையான சொத்தின் மூலதன செலவில் சேர்க்க அனுமதிக்கப்படுகிறது, எனவே விற்பனை வரி சொத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறும். காலப்போக்கில், நிறுவனம் படிப்படியாக சொத்தை மதிப்பிடுகிறது, இதனால் விற்பனை வரி இறுதியில் தேய்மானத்தின் வடிவத்தில் செலவிடப்படுகிறது.