மதிப்பிடப்பட்ட பொறுப்பு

மதிப்பிடப்பட்ட பொறுப்பு என்பது ஒரு கடமையாகும், அதற்காக உறுதியான தொகை இல்லை. அதற்கு பதிலாக, கணக்காளர் கிடைக்கக்கூடிய தரவின் அடிப்படையில் ஒரு மதிப்பீட்டை உருவாக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு உத்தரவாத இருப்பு பெறப்படும் உத்தரவாத உரிமைகோரல்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. இதேபோல், வரையறுக்கப்பட்ட நன்மை ஓய்வூதிய பொறுப்பு என்பது ஊழியர்கள் எவ்வளவு காலம் வாழ்வார்கள், ஊழியர்கள் எவ்வளவு காலம் நிறுவனத்தில் தொடர்ந்து பணியாற்றுவார்கள், ஓய்வூதியக் கொடுப்பனவுகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியின் முதலீட்டின் மீதான வருவாய் ஆகியவற்றின் பல மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது.