இருப்புநிலை தேதி

இருப்புநிலை தேதி என்பது நிதி நிலை அறிக்கையில் உள்ள தகவல்கள் குறிப்பிடப்பட்ட தேதி. இந்த தேதி பொதுவாக ஒரு மாதம், காலாண்டு அல்லது ஆண்டின் முடிவாகும். இருப்புநிலைக் குறிப்பில் ஒரு அறிக்கையிடல் வரம்பைக் காட்டிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியின் தகவல்கள் உள்ளன, ஏனெனில் இது ஒரு நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள், பொறுப்புகள் மற்றும் சமபங்கு ஆகியவற்றின் நிலை பற்றிய தகவல்களை மட்டுமே கொண்டுள்ளது; விற்பனை, இலாபங்கள் அல்லது பணப்புழக்கங்கள் போன்ற பல தேதிகள் தொடர்பான எந்த தகவலும் அதில் இல்லை.