உள்ளீடுகளை நிறைவு செய்தல்

தற்காலிக கணக்குகளில் நிலுவைகளை நிரந்தர கணக்குகளுக்கு மாற்ற ஒரு கணக்கியல் காலத்தின் முடிவில் ஒரு கையேடு கணக்கியல் அமைப்பில் செய்யப்பட்ட பத்திரிகை உள்ளீடுகள் நிறைவு உள்ளீடுகள்.

தற்காலிக கணக்குகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் வருவாய், செலவு மற்றும் ஈவுத்தொகை செலுத்தப்பட்ட கணக்குகள். இருப்புநிலைப் பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்ட எந்தவொரு கணக்கும் (செலுத்தப்பட்ட ஈவுத்தொகை தவிர) நிரந்தர கணக்கு. ஒரு தற்காலிக கணக்கு ஒரு கணக்கியல் காலத்திற்கு நிலுவைகளை குவிக்கிறது, அதே நேரத்தில் ஒரு நிரந்தர கணக்கு பல காலங்களில் நிலுவைகளை சேமிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கணக்கீட்டு காலத்தின் முடிவில் உள்ள அனைத்து வருவாய் மற்றும் செலவுக் கணக்கு மொத்தங்களையும் வருமான சுருக்கக் கணக்கிற்கு மாற்றுவதே ஒரு இறுதி நுழைவு ஆகும், இது வருமான சுருக்கக் கணக்கில் கணக்கு இருப்பு என்பதால் நிகர வருமானம் அல்லது இழப்பை திறம்பட விளைவிக்கும்; பின்னர், வருமான சுருக்கக் கணக்கில் நிலுவைத் தொகையை தக்க வருவாய் கணக்கிற்கு மாற்றுகிறீர்கள். இதன் விளைவாக, தற்காலிக கணக்கு நிலுவைகள் பூஜ்ஜியத்திற்கு மீட்டமைக்கப்படுகின்றன, இதனால் அவை பின்வரும் கணக்கியல் காலகட்டத்தில் கால-குறிப்பிட்ட தொகைகளை சேமிக்க மீண்டும் பயன்படுத்தப்படலாம், அதே நேரத்தில் நிகர வருமானம் அல்லது காலத்திற்கான இழப்பு தக்க வருவாய் கணக்கில் குவிக்கப்படுகிறது.

வருமான சுருக்கக் கணக்கைத் தவிர்ப்பது மற்றும் அனைத்து தற்காலிக கணக்குகளிலும் உள்ள நிலுவைகளை கணக்கியல் காலத்தின் முடிவில் தக்கவைக்கப்பட்ட வருவாய் கணக்கில் நேரடியாக மாற்றுவது சாத்தியமாகும்.

மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு, நீங்கள் ஈவுத்தொகை செலுத்திய கணக்கில் உள்ள இருப்புத் தொகையை தக்க வருவாய் கணக்கில் மாற்ற வேண்டும், இது தக்க வருவாய் கணக்கில் இருப்பைக் குறைக்கிறது. இது ஈவுத்தொகை செலுத்திய கணக்கில் உள்ள நிலுவை பூஜ்ஜியத்திற்கு மீட்டமைக்கிறது.

இறுதி பத்திரிகை உள்ளீடுகள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை பின்வரும் பத்திரிகை உள்ளீடுகள் காட்டுகின்றன:

1. மாதத்தில் உருவாக்கப்பட்ட $ 10,000 வருவாயை வருமான சுருக்கக் கணக்கிற்கு மாற்றவும்:


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found