மறைமுக செலவுகள்

மறைமுக செலவுகள் என்பது பல செயல்பாடுகளால் பயன்படுத்தப்படும் செலவுகள், எனவே அவை குறிப்பிட்ட செலவு பொருட்களுக்கு ஒதுக்க முடியாது. தயாரிப்புகள், சேவைகள், புவியியல் பகுதிகள், விநியோக சேனல்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் ஆகியவை செலவு பொருட்களின் எடுத்துக்காட்டுகள். அதற்கு பதிலாக, வணிகத்தை ஒட்டுமொத்தமாக இயக்க மறைமுக செலவுகள் தேவை. மறைமுக செலவுகளை அடையாளம் காண்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும், இதனால் அவை குறுகிய கால விலை முடிவுகளிலிருந்து விலக்கப்படலாம், அங்கு நிர்வாகமானது தயாரிப்புகளின் மாறுபட்ட செலவுகளுக்கு மேலே விலைகளை நிர்ணயிக்க விரும்புகிறது. மறைமுக செலவுகள் சில உற்பத்தி அளவுகள் அல்லது செயல்பாடுகளின் பிற குறிகாட்டிகளில் கணிசமாக வேறுபடுவதில்லை, எனவே அவை நிலையான செலவாக கருதப்படுகின்றன. மறைமுக செலவுகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • கணக்கியல் மற்றும் சட்ட செலவுகள்

  • நிர்வாக சம்பளம்

  • அலுவலக செலவுகள்

  • வாடகை

  • பாதுகாப்பு செலவுகள்

  • தொலைபேசி செலவுகள்

  • பயன்பாடுகள்

ஒத்த விதிமுறைகள்

உற்பத்தி நடவடிக்கைகளில் ஏற்படும் மறைமுக செலவுகள் உற்பத்தி மேல்நிலை என அழைக்கப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் பொது மற்றும் நிர்வாக பகுதியில் ஏற்படும் மறைமுக செலவுகள் நிர்வாக மேல்நிலை என அழைக்கப்படுகின்றன.