இயக்க முடிவுகள்

இயக்க முடிவுகள் என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் வழக்கமான, நடந்துகொண்டிருக்கும் நடவடிக்கைகள் குறித்து மேற்கொள்ளப்படும் தீர்மானங்கள் ஆகும். இயக்க முடிவுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • எந்த வாடிக்கையாளர் உற்பத்திக்கு திட்டமிட உத்தரவிடுகிறார்
  • எந்த கூறுகள் மற்றும் மூலப்பொருட்களை சப்ளையர்களிடமிருந்து வாங்க வேண்டும்
  • உற்பத்தி சாதனங்களை பயன்படுத்த திட்டமிடல்
  • சந்தைப்படுத்தல் பிரச்சாரத்தின் தன்மையை தீர்மானித்தல்
  • அதிகப்படியான நிதியை எங்கு முதலீடு செய்வது என்று தீர்மானித்தல்
  • கையில் எவ்வளவு சரக்கு வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானித்தல்

இயக்க முடிவுகள் நீண்ட கால மூலோபாய முடிவுகளின் பின்னணியில் எடுக்கப்படுகின்றன.