துணை அறிக்கை

ஒரு துணை அறிக்கை என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் வருமான அறிக்கை, இருப்புநிலை அல்லது பணப்புழக்க அறிக்கையில் உள்ள தகவல்களை விரிவாக்கும் ஒரு துணை அட்டவணை. எடுத்துக்காட்டாக, சரக்கு வடிவத்தில் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் மட்டுமே கூறப்பட்ட சரக்கு அல்லது நிலையான சொத்துக்களின் முக்கிய வகைப்பாடுகளை ஒரு துணை அறிக்கையால் அடையாளம் காண முடியும்.