சந்தை மதிப்பு

சந்தை மதிப்பு என்பது ஒரு தயாரிப்பு அல்லது சேவையை போட்டி, திறந்த சந்தையில் விற்கக்கூடிய விலை. ஒரு சொத்தின் புத்தக மதிப்பு எழுதப்பட வேண்டுமா என்பதை தீர்மானிக்க பல கணக்கியல் பகுப்பாய்வுகளுக்கு இந்த கருத்து அடிப்படையாகும். தொடர்ச்சியான அடிப்படையில் ஒத்த தயாரிப்புகளின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனையில் ஈடுபடும் ஏராளமான விருப்பமுள்ள வாங்குபவர்களும் விற்பவர்களும் இருக்கும்போது சந்தை மதிப்பை மிக எளிதாக தீர்மானிக்க முடியும்.

முந்தைய காரணிகள் இல்லாதபோது சந்தை மதிப்பை தீர்மானிக்க மிகவும் கடினம். அப்படியானால், சந்தை மதிப்பின் நியாயமான தோராயத்தை தொகுக்க மதிப்பீட்டாளர் பயன்படுத்தப்படலாம்.

இந்த கருத்து பொதுவில் வைத்திருக்கும் நிறுவனத்தின் சந்தை மூலதனத்தையும் குறிக்கிறது, இது பங்குகள் வர்த்தகம் செய்யும் தற்போதைய விலையால் பெருக்கப்படும் அதன் பங்குகளின் எண்ணிக்கை.