மோசமான கடன் செலவு எதிர்மறையாக இருக்கும்போது

பெறமுடியாத கணக்குகள் அவை நிகழும்போது எழுதப்பட்டால் (நேரடி கட்டணம் வசூலிக்கும் முறை), பின்னர் ஒரு வாடிக்கையாளர் விலைப்பட்டியல் எழுதப்பட்ட பின்னர் எதிர்பாராத விதமாக பணம் செலுத்தும் நேரங்கள் இருக்கும். அத்தகைய சந்தர்ப்பத்தில், சரியான சிகிச்சையானது எழுதுதலை மாற்றியமைப்பதாகும், இது தலைகீழாக இருப்பதை விட ஒரு மாதத்திற்கு முன்னதாக அசல் எழுதுதல் ஏற்பட்டால் எதிர்மறையான மோசமான கடன் செலவை வழங்கும்.

மறுபுறம், கொடுப்பனவு முறை பயன்படுத்தப்பட்டு, ஒவ்வொரு மாதமும் மோசமான கடன் செலவுக்கு மதிப்பிடப்பட்ட தொகை வசூலிக்கப்பட்டால், எதிர்பாராத வாடிக்கையாளர் கட்டணம் அசல் மோசமான கடன் செலவை மாற்றியமைக்காது. அதற்கு பதிலாக, கொடுப்பனவு முறையின் பின்னால் உள்ள அனுமானம் அதுதான் சில பெறத்தக்கவை தொகுக்கப்படாது (எது எது என்று எங்களுக்குத் தெரியாது), கணக்காளர் பொதுவாக சந்தேகத்திற்கிடமான கணக்குகளுக்கான கொடுப்பனவில் உள்ள இருப்பைக் குறைக்க மாட்டார்.

ஆகவே, மோசமான கடன்களைப் பதிவுசெய்யப் பயன்படுத்தப்படும் முறை ஒரு வணிகமானது எதிர்மறையான மோசமான கடன் செலவை அனுபவிக்குமா இல்லையா என்பதற்கான முக்கிய காரணியாக இருக்கும்.