சிக்கலான கடன் மறுசீரமைப்பு

கடனாளியின் நிதி சிக்கல்கள் தொடர்பான பொருளாதார அல்லது சட்ட காரணங்களுக்காக கடன் வழங்குபவர் கடனாளருக்கு சலுகையை வழங்கும்போது ஒரு சிக்கலான கடன் மறுசீரமைப்பு ஏற்படுகிறது. பின்வரும் நிபந்தனைகளில் ஒன்று இருக்கும்போது கடனாளர் நிதி சிக்கல்களை எதிர்கொள்கிறார்:

  • அதன் கடனில் ஏதேனும் இயல்புநிலையாக உள்ளது;
  • அது திவாலாகிவிட்டது;
  • இது பட்டியலிடப்பட்ட பத்திரங்களைக் கொண்டுள்ளது;
  • இது பிற மூலங்களிலிருந்து நிதியைப் பெற முடியாது;
  • அது தனது கடனுக்கு சேவை செய்ய முடியாது என்று அது திட்டமிடுகிறது; அல்லது
  • இது தொடர்ந்து ஒரு கவலையாக இருக்க முடியுமா என்பதில் குறிப்பிடத்தக்க சந்தேகம் உள்ளது.

ஒரு சலுகையானது கடனின் விதிமுறைகளை மறுசீரமைப்பதை உள்ளடக்கியது (வட்டி வீதத்தைக் குறைத்தல் அல்லது அசல் செலுத்த வேண்டிய தொகை, அல்லது முதிர்வு தேதியின் நீட்டிப்பு போன்றவை) அல்லது கடனாளியின் பங்கு வட்டி போன்ற பணத்தைத் தவிர வேறு வடிவத்தில் பணம் செலுத்துதல்.

சந்தை வட்டி விகிதத்தில் கடன் வழங்குநரைத் தவிர வேறு மூலங்களிலிருந்து நிதியைப் பெறக்கூடிய கடனாளி பொதுவாக சிக்கலான கடன் மறுசீரமைப்பில் ஈடுபடுவதில்லை.