நிதியளிக்கப்பட்ட கடன்

நிதியளிக்கப்பட்ட கடன் என்பது நீண்ட கால பத்திரங்களை விற்பனை செய்வதன் மூலம் பெறப்பட்ட பணம். நிதியளிக்கப்பட்ட கடனின் மிகவும் பொதுவான வகை பத்திரங்கள். இந்த கருத்து பொதுவாக அடுத்த 12 மாதங்களுக்குள் முதிர்ச்சியடையாத கடன் கருவிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். நிதியளிக்கப்பட்ட கடன் காலமானது நிதிகளின் பயன்பாட்டைப் பெறுவதற்காக செய்யப்படும் வட்டி செலுத்துதல்களிலிருந்து பெறப்படுகிறது - இதன் விளைவாக, வட்டி செலுத்துவதன் மூலம் கடன் வழங்கப்படுகிறது. இது கடன் நிதியுதவியின் ஒப்பீட்டளவில் பாதுகாப்பான வடிவமாகும், ஏனெனில் கடன் வாங்குபவர் நீண்ட காலத்திற்கு வட்டி விகிதத்தில் பூட்ட முடியும்.