குட்டி பண நிரப்புதல் வரையறை

ஒரு சிறிய பணப்பெட்டியில் நிதி சேர்க்கப்பட்டால், பணப்பெட்டியின் பண இருப்பை அதன் நியமிக்கப்பட்ட இருப்புக்கு கொண்டு வர போதுமான அளவு பணம் சேர்க்கப்படும். குட்டி ரொக்கப் பெட்டியிலிருந்து ரொக்கக் கொடுப்பனவுகள் தற்செயலான செலவினங்களைச் செலுத்தப் பயன்படுவதால், அவ்வப்போது நிரப்புதல் தேவைப்படுகிறது. ஒரு நிரப்புதல் பரிவர்த்தனை குட்டி பணக் காவலரால் தொடங்கப்படுகிறது.