கடன் பாதுகாப்பு

கடன் பாதுகாப்பு என்பது எந்தவொரு பாதுகாப்பையும் முதலீட்டாளருக்கு வட்டியுடன் சேர்த்து திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும். மூன்றாம் தரப்பினருக்கு பாதுகாப்பை வர்த்தகம் செய்ய முதலீட்டாளருக்கு உரிமை உண்டு. கடன் பாதுகாப்போடு தொடர்புடைய ஆபத்து பொதுவாக ஈக்விட்டி பாதுகாப்பை விட குறைவாக இருக்கும், ஏனெனில் கடனுக்கான தொகை இறுதியில் திருப்பிச் செலுத்தப்பட வேண்டும். கடன் பத்திரங்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் பத்திரங்கள், மாற்றத்தக்க கடன், வணிகத் தாள், உறுதிமொழி குறிப்புகள் மற்றும் மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய விருப்பமான பங்கு.