தொடர் மாதிரி

தொடர்ச்சியான மாதிரி என்பது ஒரு மாதிரி நுட்பமாகும், இது ஒரு மக்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மாதிரியையும் விரும்பிய முடிவுக்கு பொருந்துமா என்பதைப் பார்ப்பதை மதிப்பீடு செய்வதை உள்ளடக்கியது; முடிவுக்கு போதுமான ஆதரவு கிடைத்தவுடன் தணிக்கையாளர் மாதிரிகளை மதிப்பீடு செய்வதை நிறுத்துகிறார். இந்த அணுகுமுறை குறைவான மாதிரி அலகுகள் ஆய்வு செய்யப்படலாம், இருப்பினும் ஏதேனும் விலகல்கள் காணப்பட்டால் மாதிரி தொடரும். இதன் விளைவாக, சில விலகல்கள் எதிர்பார்க்கப்படும் போது தொடர்ச்சியான மாதிரி திட்டங்கள் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன.

ஒரு தொடர்ச்சியான மாதிரி பொதுவாக இரண்டு முதல் நான்கு குழுக்கள் மாதிரி அலகுகளைக் கொண்டிருக்கும். இந்த குழுக்கள் ஒவ்வொன்றின் அளவையும் தீர்மானிக்க தணிக்கையாளர் ஒரு கணினி நிரலைப் பயன்படுத்துகிறார், இது சகிக்கக்கூடிய விலகல் விகிதம், அதிகப்படியான ஆபத்து மற்றும் மக்கள் தொகை விலகலின் எதிர்பார்க்கப்படும் விகிதம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்.

மாதிரி மாதிரி அலகுகளின் முதல் குழுவை ஆடிட்டர் ஆய்வு செய்வதன் மூலம் தொடர்ச்சியான மாதிரி செயல்முறை தொடங்குகிறது. இந்த தேர்வின் முடிவுகளின் அடிப்படையில், தணிக்கையாளர் பின்வருவனவற்றை தீர்மானிக்கிறார்:

  1. எந்தவொரு கூடுதல் மாதிரியிலும் ஈடுபடாமல், மதிப்பிடப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு அபாயத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்;

  2. மேலும் எந்த மாதிரியையும் நிறுத்துங்கள், ஏனென்றால் திட்டமிடப்பட்ட நம்பிக்கை மற்றும் சகிக்கக்கூடிய விலகல் வீதத்தை அடைய முடியாது, ஏனெனில் பல விலகல்கள் இருப்பதால்; அல்லது

  3. திட்டமிடப்பட்ட மதிப்பிடப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு அபாயத்தை ஆதரிக்க முடியுமா என்பது பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை சேகரிக்க கூடுதல் மாதிரி அலகுகளின் பரிசோதனையில் ஈடுபடுங்கள்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தணிக்கையாளர் மாதிரி அலகுகளின் மூன்று குழுக்களின் தொகுப்பை உருவாக்குகிறார், அங்கு ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த குழுவிலும் ஒரே மாதிரியான அலகுகள் உள்ளன. முந்தைய குழுவில் குறைந்தது ஒரு விலகலைக் கொண்டிருந்தால், அடுத்த மாதிரி மாதிரி அலகுகளுக்குத் தொடர வேண்டும் என்பது மாதிரித் திட்டம். பல விளைவுகள்:

  • காட்சி 1. முதல் குழுவின் பகுப்பாய்வு எந்த விலகல்களையும் கண்டறியவில்லை, எனவே திட்டமிடப்பட்ட மதிப்பிடப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு அபாயத்தை மாதிரி ஆதரிக்கிறது என்று தணிக்கையாளர் முடிக்கிறார். அதன்படி, கூடுதல் மாதிரி அலகுகளை ஆய்வு செய்ய வேண்டாம் என்று அவள் முடிவு செய்கிறாள்.

  • காட்சி 2. முதல் குழுவின் பகுப்பாய்வு இரண்டு விலகல்களைக் கண்டுபிடிக்கும், எனவே தணிக்கையாளர் அடுத்த மாதிரி குழுவைப் பயன்படுத்தி மாதிரியுடன் தொடர முடிவு செய்கிறார். இந்த இரண்டாவது குழுவில் ஒரு கூடுதல் விலகல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது, ஆகவே, மேலும் மாதிரித் தேடலுக்கான தொடர்ச்சியான தேடலில் மூன்றாவது குழு மாதிரிகளுக்கு தணிக்கை தொடர்கிறது, அதிகரித்த மாதிரி முடிவுகள் இறுதியில் மதிப்பிடப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு அபாயத்தை ஆதரிக்குமா என்பதைப் பார்க்க.

  • காட்சி 3. முதல் குழுவின் பகுப்பாய்வு நான்கு விலகல்களைக் கண்டுபிடிக்கும், இது பல விலகல்கள் ஆகும். மாதிரி அலகுகளின் மேலதிக குழுக்களின் தேர்வில் ஈடுபடுவது நிலைமையை மேம்படுத்தாது, எனவே தணிக்கையாளர் மாதிரி செயல்முறையை நிறுத்துகிறார்.

மாதிரி அலகுகளின் அடுத்த குழுவிற்குச் செல்வது அவசியமாகத் தோன்றும்போது, ​​சோதனையில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவதன் செலவு-பயனை தணிக்கையாளர் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். மாதிரி அலகுகளின் ஒவ்வொரு குழுவிலும் தணிக்கையாளர் தொடர தயாராக இருக்க முடியாது, அதற்கு பதிலாக திட்டமிடப்பட்ட நம்பிக்கை மற்றும் சகிக்கக்கூடிய விலகல் வீதத்தை அடைய முடியாது என்ற முடிவை ஏற்றுக்கொள்வார்.