ஷாம் விற்பனை

ஒரு ஷாம் விற்பனை என்பது ஒரு பரிவர்த்தனை ஆகும், இதில் ஒரு நிறுவனம் பங்குதாரர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படும் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு சொத்துக்களின் சந்தை மதிப்புகளுக்குக் குறைவான விலையில் சொத்துக்களை விற்கிறது. இந்த சொத்துக்கள் நிறுவனத்திடமிருந்து பறிக்கப்பட்டவுடன், அந்த நிறுவனம் திவால்நிலைக்குள் நுழைகிறது, இதனால் கடனாளிகள் மீட்க மதிப்பு குறைவாகவே இருக்கும். மோசடி விற்பனையை எதிர்த்து கடனாளர்களுக்கு பல வழிகள் உள்ளன. கடன் உடன்படிக்கைக்கு ஒப்புக் கொள்ளும்படி அவர்கள் நிறுவனத்தை கட்டாயப்படுத்த முடியும், இதனால் கடன் வழங்குபவரின் அனுமதியின்றி சொத்துக்களை விற்பதில் ஈடுபட முடியாது. மற்றொரு விருப்பம், வணிக உரிமையாளர்களால் தனிப்பட்ட திருப்பிச் செலுத்தும் உத்தரவாதங்கள் தேவை, மூன்றாவது விருப்பம் நிறுவனத்தின் சொத்துக்களில் பாதுகாப்பு வட்டி எடுத்து உரிமையை முழுமையாக்குவது. மூன்றாம் தரப்பினருக்கு விற்கப்பட்டாலும் கூட அந்த உரிமைகள் உரிமையாளர்களுடன் இணைகின்றன, எனவே ஒரு மோசடி விற்பனைக்கு பிறகும் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யலாம்.