இணை நம்பிக்கை பத்திரம்

ஒரு இணை நம்பிக்கை பத்திரம் என்பது வழங்குபவரின் சொந்த பாதுகாப்பு முதலீடுகளால் பாதுகாக்கப்படும் ஒரு பத்திரமாகும். இந்த முதலீடுகள் ஒரு அறங்காவலரிடம் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றன, அவர் அவற்றை பத்திரதாரர்கள் சார்பாக வைத்திருக்கிறார். வழங்கும் நிறுவனம் அதன் பத்திரக் கடனில் இயல்புநிலையாக இருந்தால், பத்திரதாரர்கள் அறங்காவலர் வைத்திருக்கும் பத்திரங்களைப் பெறுவார்கள்.