முகவர் வரையறை

ஒரு முகவர் என்பது மற்றொரு கட்சியின் சார்பாக செயல்படும் ஒரு தனிநபர் அல்லது வணிகமாகும். இந்த அதிகாரம் வெளிப்படையானதாக இருக்கலாம் (ஒரு ஒப்பந்தத்தின் மூலம்) அல்லது மறைமுகமாக இருக்கலாம். ஒரு முகவர் அதன் முதன்மை சார்பாக ஒப்பந்த உறவுகளில் நுழையலாம். அந்தக் கட்சிக்கான அதன் பொறுப்புகளின் எல்லைக்குள் செயல்படும்போது முகவர் அதிபருக்கு ஒரு பொறுப்பைத் தூண்டக்கூடும். முகவர்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் விற்பனை பிரதிநிதிகள் மற்றும் கப்பல் முகவர்கள். மற்றொரு உதாரணம், ஒரு வாடிக்கையாளர் சார்பாக பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபடும் ஒருவர்.