உறுதியான சொத்து

ஒரு உறுதியான சொத்து என்பது உடல் சொத்து - அதைத் தொடலாம். இந்த சொல் பொதுவாக இயந்திரங்கள், வாகனங்கள் மற்றும் கட்டிடங்கள் போன்ற நிலையான சொத்துகளுடன் தொடர்புடையது. சரக்கு போன்ற குறுகிய கால சொத்துக்களை விவரிக்க இது பயன்படுத்தப்படாது, ஏனெனில் இந்த பொருட்கள் விற்பனைக்கு அல்லது பணமாக மாற்றுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. உறுதியான சொத்துக்கள் சில நிறுவனங்களின் முக்கிய போட்டி நன்மைகளை உள்ளடக்கியது, குறிப்பாக விற்பனையை உற்பத்தி செய்ய சொத்துக்களை திறமையாக பயன்படுத்தினால்.

உறுதியான சொத்துக்கள் கடன்களுக்கான பிணையமாக அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஏனெனில் அவை கடனளிப்பவருக்கு மதிப்புமிக்க வலுவான, நீண்ட கால மதிப்பீடுகளைக் கொண்டுள்ளன. இந்த சொத்துக்களுக்கு பொதுவாக அவற்றின் மதிப்புகள் மற்றும் உற்பத்தி திறன்களை நிலைநிறுத்த குறிப்பிடத்தக்க அளவு பராமரிப்பு தேவைப்படுகிறது, மேலும் காப்பீட்டு பாதுகாப்பு தேவைப்படலாம்.

ஒரு உறுதியான சொத்தின் எதிர் ஒரு தெளிவற்ற ஒன்றாகும், இது உடல் ரீதியாக இல்லை. அருவமான சொத்துகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் பதிப்புரிமை, காப்புரிமை மற்றும் இயக்க உரிமங்கள்.