மறைக்கப்பட்ட இருப்பு

ஒரு மறைக்கப்பட்ட இருப்பு என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் நிகர மதிப்பைக் குறைப்பதாகும். ஒரு நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் மிகக் குறைவாகவும் / அல்லது அதன் பொறுப்புகள் மிக அதிகமாகவும் கூறப்படும்போது இந்த நிலைமை எழுகிறது. சில கணக்கியல் மரபுகள் ஒரு கணக்கியல் பரிவர்த்தனைக்கு மிகவும் பழமைவாத சிகிச்சையை கட்டாயப்படுத்தும்போது நிலைமை ஏற்படலாம். ஒரு நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்கள் அதன் வருமான அறிக்கையில் வரி விதிக்கக்கூடிய வருமானத்தின் அளவைக் குறைக்க விரும்பும்போது மறைக்கப்பட்ட இருப்புக்களும் பயன்படுத்தப்படலாம், மேலும் இருப்புக்களை உருவாக்க நிதி முடிவுகளை வார்ப்பதன் மூலம் அவ்வாறு செய்யுங்கள். ஒரு மறைக்கப்பட்ட இருப்பு இறுதியில் பயன்படுத்தப்படும், இதன் விளைவாக எதிர்கால காலங்களில் வருமானம் அதிகரிக்கும்.